گروپ کاری کشمیره

گروپ کاری کشمیره:

اولین جلسه گروپ کاری کشمیره  بتاریخ 21 نوامبر 2011 دایر گردید . جلسات گروپ کاری کشمیره در هرماه یکمرتبه تدویر میابدکه متشکل از اعضای دایمی و اعضای خاص است .

اعضائی دایمی

اعضائی خاص

 •  وزارت تجارت وصنایع
 • وزارت زراعت، آبیاری و مالدری
 • وزارت احیا انکشاف دهات AREDP
 • ریاست انکشاف صادرات، وزارت تجارت و صنایع
 • کمیته محصولات زارعتی اطاق های تجارت وصنایع افغانستان
 • اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان
 • فابریکه پروسس کمشیره و پوستی هراتی
 • شرکت بین المللی فایبر کشمیره
 • ریاست انکشاف صادرات
 • نپکوت
 • شرکت ترایتیکس
 • بانک انکشاف آسیای
 • صندوق ابتکارات تجارت افغانستان  (ABIF)
 • اداره ملی استندرد افغانستان (انسا)
 • اداره انکشاف صادرات کشمش، میوه جات و سبزیجات
 • فارم های شمالی
 • پروژه/ TAFA
 • بنیاد آغا خان
 • اداره رفاه و انکشاف افغانستان  (WDOA)
 • بانک جهانی
 • اداره انکشافی ایالات متحده امریکا/ USAID
 • جایکا
 • حرکت
 • آیسف
 • میسفا (Microfinance Investment Support Facility Afghanistan)
 • کمیته هالند
 

 

 • روی طرح پلان کاری برای یک سلسله فعالیت های اولویت بنده شده از جانب گروپ کاری در دومین جلسه گروپی کشمیره بتاریخ 21دسمبر 2011 توافق صورت گرفت ( برای مزید معلومات به یاداشت دومین جلسه گروپ کاری محصولات زراعتی مراجعه گردد):

در جلسه اول گروپ کاری بر اساس شرایط اولویت بندی شده توافق صورت و همچنان پیشنهاد گردید بود تا فعالیت های اولویت بندی شده کوتا مدت را طی شش ماه اول در نظر گرفته شود.

فعالیت های که در اولویت قرار دارند

اقدام 1: توسعه برنامه های آگاهی عامه (بشمول توزیع شانه ها) اداره انکشافی ایالات متحده امریکا( سایر نهاد های ذیربط) به رمه داران بزها در سراسر افغانستان

 

اقدام2: تامین ارتباطات میان رمه داران با تاجران کشمیره در افغانستان

اقدام 6: ارتقائی ظرفیت صادرکننده گان جهت شناسائی و تشخیص فواید نگهداری جداگانه کشمیره بهاری و پوستی و در نظرگرفتن مارکیت های جداگانه برای آنها