بیوگرافی معین امور تجارتی

زندگینامه خانم کامله صدیقی
خانم کامله صدیقی یک فعال اقتصادی برجسته در افغانستان است که در نقش های رهبری در بخش های مختلف کار کرده است. فعلآ، در وزارت تجارت و صنایع منحیث معین امور تجارتی از ماه جون سال 2017 ایفای وظیفه مینماید. ازسال های 2014-2017 به حیث معاون ریاست دفتر در بخش اداری و امور مالی دفتر اداری رئیس جمهور بود. در طی چند سال اخیر، ایشان در زمینه ترویج مسائل جنسیتی، توسعه بخش خصوصی، شفافیت و مبارزه با فساد در افغانستان مشارکت فعال داشته است.
خانم صدیقی قبل از پیوستن به دولت، یک تاجر موفق بوده و یکی از اولین زنان تاجر در افغانستان است. در طول فعالیت های ایشان در سکتور خصوصی در بخش های گوناگون دستآورد های بزرگی داشته و با کوشش های فراوان اش، توانست شناخت جهانی را در جامعه مرد محور بدست بیاورد. در فبروری سال 2017، خانم صدیقی منحیث سخنران کلیدی  دراجلاس همکاری  (افپاک): راه حل های قابل استفاده در عصر جدید که در کشور مالی برگزار شده بود افغانساتان را معرفی کرد.
خانم صدیقی سخنران کلیدی در نشست مجله اقتصاد جهانی که در کشور های هانگ کانگ و سنگاپور در سال 2016 برگزار شده بود سخنرانی کرد. در سال 2014 خانم کامله در برنامه توانائی زنان توانمند که از طرف اداره سازمان ملل در جنیوا برگزار شده بود منحیث سخنران کلیدی و مهم ظاهر گردید.
وی در نشست گفت و گوهای پالیسی های منطقه ای در چالش های آسیای میانه که در کشور ترکیه از طرف دفتر مرکز هالینگز برگزار شده بود سخنرانی نموده، و از خانم های تجارت پیشه در کنفرانسهای (بی-تو-بی) در کشور های هندوستان، و تاجیکستان نمایندگی کرد.
او همچنین یکی از اعضای بنیانگذار کمیته اجرایی سمپوزیوم زنان تجارت پیشه جنوب آسیا بود(SAWES).
 خیاط خیرخانه کتابی که درباره زندگی و دستآورد های خانم صدیقی است شناخت بین المللی دریافت نموده و درسال 2012 یکی از پرفروشترین کتاب در نیویارک شناخته شد. و یک کتاب برنامه درسی در دانشگاه فلوریدا درسال 2016 گردید.