ریاست امور حقوقی

ریاست امور حقوقی

ریاست امور حقوقی وزارت تجارت و صنایع در قسمت ارائه مشوره به وزارت در مورد مسایل حقوقی، به شمول بررسی تطبیق قوانین مرتبط با حیطه کاری وزارت و رسیدگی به جنبه های حقوقی موانع اداری که فرا راه تجارت قرار دارد. قابل ذکر است که این ریاست در قسمت دریافت چندین هدف استراتیژیکی وزارت تجارت وصنایع بمشول بهبود شرایط مساعد تجارت و ارتقائی جایگاه افغانستان در شاخص تجارت نمودن بانک جهانی، حصول اطمینان از فعالیت عادلانه و مساویانه سکتور خصوصیو حصول اطمینان از بهبود خط فقر کمک و همکاری مینماید. ریاست امور حقوقی از حمایت چارچوب های قانونی در قسمت اهداف فوق اطمینان میدهد.

فعالیت های ریاست امور حقوقی دربرگیرنده حمایت و همکاری با وزارت تجارت و صنایع در قسمت طرح مسوده های قوانین مربوطه مناسب با اوضاع افغانستان، طرح و ترتیب پالیسی و خلص قوانین مربوطه و انکشاف نمونه ها برای پیشنهادات قوانین و مقررات طرح شده داخلی و همچنان حصول اطمینان از استفاده قوانین در تمام بخش های وزارت تجارت وصنایع میباشد. ریاست امور حقوقی در قسمت ترجمه قوانین به لسان های انگلیسی، دری و پشتو مسوولیت دارد.

باید گفت که ریاست امور حقوقی مسوولیت دارد تا خدمات حقوقی را بشمول مرور وبررسی قراردادها، موافقت نامه ها و تعهدنامه های بین المللی برای وزارت تجارت و صنایع فراهم سازد.

خلص فعالیت های ریاست امورحقوقی.pdf

قانون دمپنگ مورخ 25 قوس 1396.pdf

قانون سبسایدی مورخ 3جدی 1396.pdf