ریاست منابع بشری

زندگی نامه

 رئیس منابع بشری وزارت تجارت و صنایع

    ریاست منابع بشری

ریاست منابع بشری دارای نقش اساسی و عمده در قسمت حصول اطمینان ازاینکه وزارت تجارت و صنایع ظرفیت کاری لازم را جهت پیشبرد مسوولیت ها و حصول اهداف استراتیژیک خویش دارد. ریاست میتواند نقش یک مرجع والا و برجسته را در قسمت دریافت اهداف استراتیژیک  وزارت تجارت و صنایع   ایفا نماید. هدف استراتیژیکی وزارت تجارت و صنایع عبارت از اطمینان از اینکه این وزارت ظرفیت کاری لازم جهت ایفای نقش خویش میباشد.

ریاست منابع بشری در قسمت پلان گذاری منابع بشری و انکشاف ظرفیت کاری کارکنان اداره مسوولیت دارد. این ریاست در قسمت تطبیق سیستم جدید رتب ومعاشات،  تحلیل نیازمندی های آموزشی تمام کارکنان ریاست ها و تطبیق برنامه های آموزشی و انکشافی تمام بخش های وزارت تجارت و صنایع نیز مسوولیت دارد. بمنظور تطبیق برنامه های پلانگذاری منابع، ریاست منابع بشری مسوولیت  جذب کارکنان جدید، بقای کارکنان، حصول اطمینان از تامین طرزالعمل های مناسب و عادلانه استخدام، تشویق و ترغیب کارکنان در قسمت اجرات شان، دریافت تعهدات و روحیه کارکنان از طریق تامین مکافات و شرایط کاری مناسب وغیره موارد را به عهده دارد.

علاوه برآن بعضی مسوولیت ها و فعالیت دیگرمانند تنظیم و حفظ اسناد و سوانح کارکنان و همچنان نظارت و ارزیابی اجرات تمام کارکنان وزارت مربوط ریاست منابع بشری میباشد. ریاست منابع بشری وزارت تجارت و صنایع طی یک سال بعدی فعالیت های اساسی خویش را روی تطیبق موفقانه سیستم جدید رتب و معاشات متمرکز میسازد و به فعالیت های اساسی ذکرشده در بخش 1.4 ادامه میدهد. این ریاست بخش های اداری را نیز بهبود بخشیده، برنامه های پلانگذاری و انکشاف مهارت ها را با همکاری سایر ریاست های مربوطه اجرا نموده و برنامه مدیریت اجرات را تطبیق و گسترش میدهد.