ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

     ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

 

طوریکه همه میدانیم عصر حاضر عصر ارتباطات بوده  و بیدون ارتباطات ما نمیتوانیم از مثایل داغ ،وپیشرفتهای متنوع جهان  که لحظه به لحظه در حال تغیر ،پیشرفت وانکشاف است اګاه شویم همچنان نمیتوانیم بیدون ارتباطات فعالیت ها ودست اوردهای خویش را به جامعه او جوانب زیدخل به درستي برسانیم وبفهمانیم بناً به ضرورت مبرم هر اداره دولتی وخصوصي وزارت   صنعت وتجارت نیز در سال ۱۳۹۰ ه ش ریاست اطلاعلات وارتباط عامه را در تشکیل خویش جا داد .

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مسوولیت دارد تا حیثیت و اعتبار وزارت صنعت وتجارت را بهبود بخشیده و روابط بین الوزارتی را با مراجع ذیدخل خارجی تامین نماید. ریاست اطلاعات و ارتباط عامه  روی تامین روابط و تبادل نظریات و پیام ها تمرکز مینماید. با توجه به فعالیت ها و مسوولیت ها این ریاست در قسمت دریافت هدف ششم استراتیژیکی وزارت تجارت همکاری مینماید. هدف ششم استراتیژیکی وزارت عبارت از انکشاف اقتصاد مارکیت و افزایش آگاهی از چگونگی فعالیت آن میباشد.

نقش و مسوولیت های ریاست اطلاعات و روابط عامه شامل تامین روابط نه تنها با سکتور صنایع بلکه با تمام دونران و همکاران در پارلمان کشور و سایر نهادهای دولتی میباشد. این ریاست نیز مسوولیت دارد تا وزارت صنعت وتجارت را در مطبوعات همگانی داخلی و بین المللی بصورت دقیق از طریق پخش برنامه ها و دست آورد های این وزارت و تنظیم مناسب موضوعات و مشکلات پیش بینی نشده معرفی نماید.

قابل ذکر است که بخش دیگر از مسوولیتها و فعالیت های ریاست اطلاعات و روابط عامه عبارت از تهیه معلومات و اطلاعات در وزارت صنعت وتجارت بوده و همچنان کارکنان این وزارت را در مورد تغیرات خارجی که بالای فعالیت های اساسی وزارت تاثیر مینماید، آگاهی میدهد.

وزارت صنعت وتجارت به تعدادی زیادی از مراجع ذیدخل درتماس میباشد که هریک از این ارګانها دارای نیاز مندیها وتوقعات متفاوتی میباشد رسانیدن پیام به این مخاطبین وحصول تماس به آنها ذریعه ابزار درست ارتباطی از جمله مشخصه های کلیدی ارتباط مؤثر بشمار میرود .

این ریاست یکی از ریاست های کلیدی این وزارت میباشد وبه مثابه پل ارتباطی میان دولت و مردم نقش مهم و سازنده را ایفاْ میکند. این ریاست مسؤلیت دارد تا حیثیت و اعتبار وزارت صنعت وتجارت را بهبود بخشیده و روابط بین الوزارتی را با مراجع ذیدخل خارجی تامین نماید.

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه روی تامین روابط وتبادل نظریات وپیام ها تمرکز مینماید.

این ریاست نیز مسؤلیت دارد تا وزارت صنعت وتجارت را در مطبوعات همگانی داخلی و بین المللی بصورت دقیق از طریق پخش برنامه ها و دستآورد های این وزارت و تنظیم مناسب موضوعات و مشکلات پیش بینی شده معرفی نماید. علاوه برآن ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مسؤلیت تحریر بیانه های مقام را نیز به عهده دارد.

 

ترتیب و تنظیم دستآوردهای مواصلت شده از ریاست ها و آمریت ولایتی، نشرآن در مطبوعات داخلی و بین المللی ونشر آن در ویب سایت رسمی وزارت، فراهم نمودن مصاحبه های مطبوعاتی برای محترم وزیر صاحب و سخنگویی محترم وزیر صاحب در مورد بحث روی موضوعات کلیدی، ارایه ما علم به مطبوعات و مؤسسات رسانه يي در مورد اتفاقات وزارت، مذاکره  با رادیو تلویزیون افغانستان در مورد استفاده اعلانات تجارتی بطور مجانی.

تکمیل ترجمه ویب سایت به لسان های دری، پشتو و انگلیسی، ترجمه متن بیانیه های تحریر شده مقامات از لسان های ملی به زبان انگلیسی و بر عکس آن، ترجمه مواد ویب سایت رسمی وزارت به زبان های ملی و انگلیسی، ترجمه نمودن مکاتیب مواصلت شده از لسان های ملی به انگلیسی در صورت لزوم دید اداره، ترجمه مکاتیب صادر شده به زبان های ملی و انگلیسی.

عقد قرارداد های چاپی  جهت آگاهی مقام  و ریاست ها از موضوعات روز، عقد قرارداد با رسانه های چاپی طبق هدایت مقام وزارت.

انتقال پول در حساب بانکی اداره روزنامه ها از طرف وزارت صنعت وتجارت ، آماده ساختن کمره های عکاسی تصویربرداری از تمام پروگرام ها، دعوت رسانه ها در کنفرانس مطبوعاتی وگردهمایی مقام وزارت، ترتیب دیتابیس ارتباطی جهت دعوت نمودن رسانه ها، تنظیم مصاحبه برای مقام رهبری طبق هدایت در وقت معیِنه، فراهم آوری تسهیلات برای ژورنالستان داخلی و بین المللی در زمان کنفرانس مطبوعاتی، تنظیم امور کنفرانس های مطبوعاتی در داخل و خارج از وزارت، اشتراک در کنفرانس های مطبوعاتی به نمایندگی ازین وزارت جهت انعکاس فعالیت ها و دستاورد ها به اذهان عامه، بالا بردن حیثیت و اعتبار وزارت از طریق رسانه ها، ارتباط با دونر های داخلی و بین المللی خصوصی غیر دولتی جهت هماهنگی در مورد ترتیب گزارشات، اعلامیه های مطبوعاتی وارسال آن به رسانه ها، و آپلود آن در ویب سایت وزارت.

غنی سازی ویب سایت وزارت از نگاه معلومات واطلاعات، حفاظت از وسایل تخنیکی و گرافیکی ویب سایت، آپلود نمودن معلومات تمامی ریاست ها، آمریت های ولایتی و واحد های دومی.

وارثی مجدد از تمام موضوعات آپلود شده و بررسی از اشتباهات احتمالی در ویب سایت.

جمع آوری معلومات گزارشات کنفرانس های مطبوعاتی، آپلود نمودن آن در ویب سایت، مطالعه، تحلیل و بررسی نشریه های چاپی در روابط با موقف وزارت، مشاهده نمودن رسانه های تصویری در رابطه به موقف وزارت، ارایه گزارشات از رسانه های همگانی به مقامات رهبری وزارت.

وظایف و مسئولیت هاي عمده ریاست اطلاعات و ارتباط عامه .

 • تامین ارتباط با رسانه های صوتی و خبری جهت پخش و نشر اخبار اطلاعیه ها،ملاقات های مقام  وزارت ، ورکشاپ ها ،مصاحبه های اختصاصی و جهات بازسازی  و انکشافی وزارت درصورت ضرورت اجرا میگردد.
 • اشتراک در ګفتمان ها،وسایر برنامه هاي تلویزیوني جهت روشن سازی ازهان عامه از کارد های وزارت تجارت و پاسخ هرنوعه سوالات راجع به آن  همه روزه صورت میگیرد .
 • تنظیم و انسجام ارتباط با مراجع دولتی و غیر دولتی ذیل:
 1. وزارت ها و ادارات دولتی
 2. مؤسسات خارجی (دونران)
 3. رسانه های جمعی
 4. سکتور خصوصی
 •  دیتابیس برای تمام وزارت ها وادارات مستقل حکومت افغانستان جهت تماس تلیفونی والکترونیکی با انها همچنان ایجاد دیتابیس تماس با ریاستهای مرکزی،ولایت ها،بنادر،واتشه تجاری وزارت تجارت وصنایع یجاد گریده است .
 • تحلیل وبررسی  سایت های مختلف خبری داخلی وخارجی مربوط موقف وزارت تجارت واګاه نمودن مقامات ازجریان از طریق ریس مربوط همه روزه صورت میگیرد.
 • آپلود واپدیت خبرها ،رویدادهای جدبد مربوط وزارت ،وسایر اخبار وموضوعات تجارتی واقتصادی درویب سایت وزات تجارت .
 • انکشاف ووسعت دادن به ویب سایت مطابق جریانات ،تغیرات و نواوری تکنالوژی در کشور وجهان .

 

 • هماهنگ ساختن فعالیت های مطبوعاتی و شرکت فعال در مجالس روسا ، کمیسیونها و جلسات هیئت تحریر نشریه های مربوط وزارت تجارت وصنایع.

 

 •   مطالب ومکاتیب مطبوعاتی جهت ترویج پالیسی مطبوعاتی ،نشراتی ونظریات وزارت طرح وترتیب گردیده است .
 •