ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

     ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مسوولیت دارد تا حیثیت و اعتبار وزارت تجارت و صنایع را بهبود بخشیده و روابط بین الوزارتی را با مراجع ذیدخل خارجی تامین نماید. ریاست اطلاعات و ارتباط عامه  روی تامین روابط و تبادل نظریات و پیام ها تمرکز مینماید. با توجه به فعالیت ها و مسوولیت ها این ریاست در قسمت دریافت هدف ششم استراتیژیکی وزارت تجارت همکاری مینماید. هدف ششم استراتیژیکی وزارت عبارت از انکشاف اقتصاد مارکیت و افزایش آگاهی از چگونگی فعالیت آن میباشد.

این ریاست نیز مسوولیت دارد تا وزارت تجارت و صنایع را در مطبوعات همگانی داخلی و بین المللی بصورت دقیق از طریق پخش برنامه ها و دست آورد های این وزارت و تنظیم مناسب موضوعات و مشکلات پیش بینی نشده معرفی نماید. علاوه بر آن ریاست اطلاعات و روابط عامه مسوولیت تحریر بیانیه ها ی مقام را به عهده دارد.

قابل ذکر است که بخش دیگر از مسوولیتها و فعالیت های ریاست اطلاعات و روابط عامه عبارت از تهیه معلومات و اطلاعات در وزارت تجارت و صنایع بوده و همچنان کارکنان این وزارت را در مورد تغیرات خارجی که بالای فعالیت های اساسی وزارت تاثیر مینماید، آگاهی میدهد.

ریاست اطلاعات و روابط عامه طی سال بعدی بیشتر فعالیت های خویش را روی ایجاد روابط خارجی و بهبود تحریر و ترتیب بیانه ها تمرکز میدهد.