ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

 ریاست اطلاعات و ارتباط عامه


ارتباطات سنگ بنای جوامع انسانی، از نیازهای اساسی بخصوص در حوزه های اداری، اجتماعی و اقتصادی است. به کمک ارتباطات جوامع بشری به پیشرفت های که امروز ملاحظه میکنیم، نایل گردیده است. بخصوص با گسترش ارتباطات الکترونیک و وسایل ارتباطی نوین، این پیشرفت ها شتاب بیشتر گرفته است. طوریکه عصر امروز به عصر ارتباطات و اطلاعات شهره است.
با استفاده از ارتباطات و وسایل ارتباطی روز می¬توانیم از مسائل و پیشرفت های متنوع جهانِ در حال توسعه آگاه شده و فعالیت ها و دست آوردهای شخصی و سازمانی خویش را به جامعه و مخاطبان به درستي منتقل و تفهیم ¬نماییم. بنابرین، ارتباطات یکی از نیازهای اساسی هر فرد و سازمان است که با استفاده از آن می¬تواند ماهیت و اهمیت خویش را به درستی برجسته سازد. با توجه به درک این مهم، وزارت صنعت وتجارت در سال ۱۳۹۰ ه ش ریاست اطلاعلات وارتباط عامه را در تشکیل خویش اضافه نمود.
ریاست اطلاعات و ارتباط عامه بعنوان یکی از ریاست های کلیدی و به مثابه پل ارتباطی میان دولت و مردم نقش مهم و سازنده را ایفاْ میکند. هدف از ایجاد ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اطلاعات رسانی و تامین ارتباط می باشد.
الف: ریاست اطلاعات و ارتباط عامه بر اساس پلان استرایژیک وزارت مسوولیت دارد تا حیثیت و اعتبار وزارت صنعت وتجارت را از طریق تهیه معلومات اساسی بهبود بخشیده و فعالیت ها و دستاورد های وزارت را در رسانه های داخلی و خارجی بصورت دقیق بازتاب دهد. ریاست اطلاعات و ارتباط عامه روی تبادل نظر جهت تهیه پیام ها، همکاری در نمایشگاه ها تمرکز نموده و از طریق افزایش آگاهی دهی در توسعه اقتصاد بازار نقش موثری ایفا نماید.
این ریاست دستآوردهای مواصلت شده از ریاست ها و آمریت های ولایتی را در وبسایت و رسانه های اجتماعی وزارت و همچنان مطبوعات داخلی و بین المللی بازتاب می¬دهد. بیانیه ها و مصاحبه های مطبوعاتی رهبری وزارت را تهیه و تنظیم نموده و در نقش سخنگوی وزارت با رسانه های ملی و بین المللی همکاری می کند. همچنان جهت سهولت در اطلاع رسانی و پوشش همه جانبه، مطالب و بیانیه های مورد نشر را در صورت ضرورت به زبان های ملی و انگلیسی ترجمه و نشر می¬نماید.  
ب: ریاست اطلاعات و ارتباط عامه با نهاد های داخلی و دولتی، غیر دولتی (سکتور خصوصی، موسسات داخلی و بین المللی، جامعه مدنی)، رسانه ها، مساعدت کنندگان تامین روابط می¬نماید. این ریاست ارتباطات داخلی و خارجی وزارت را نظامند ساخته و برای بهنود آن استراتژی ارتباطات را طرح و تدوین می¬نماید. روابط عامه سالم نیازمند تدابیر و اقدامات لازم است که بتواند زمینه شفاف و عاری از فساد را برای همکاری دوجانبه با مراجع ذیدخل و مردم فراهم سازد. هرچند که ارگان¬های داخلی و خارجی، رسانه و موسسات غیر دولتی دارای نیاز مندی¬ها و توقعات متفاوت اند، اما ریاست اطلاعات و ارتباط عامه جهت رساندن پیام و تامین اتباط مسئولانه با آنها و با شیوه ها و ابزار های مناسب تامین ارتباط می¬نماید.
هماهنگی با ریاست مالی و آمریت تدارکات جهت عقد قرارداد های چاپی، آماده ساختن کمره های عکاسی تصویربرداری از تمام پروگرام ها، دعوت رسانه ها در کنفرانس مطبوعاتی وگردهمایی مقام وزارت، ترتیب دیتابیس ارتباطی جهت دعوت نمودن رسانه ها،  فراهم آوری تسهیلات برای ژورنالستان داخلی و بین المللی در کنفرانس مطبوعاتی، تنظیم امور کنفرانس ها در داخل و خارج از وزارت، اشتراک در کنفرانس های مطبوعاتی بحیث سخنگوی این وزارت جهت انعکاس فعالیت ها و دستاورد ها به اذهان عامه، ارتباط با دونر های داخلی و بین المللی خصوصی غیر دولتی جهت هماهنگی در مورد ترتیب گزارشات، اعلامیه های مطبوعاتی وارسال آن به رسانه ها، و بروز سازی آن در ویب سایت و رسانه های اجتماعی وزارت، از جمله وظایف این ریاست می باشد.
حفاظت از وسایل تخنیکی و گرافیکی ویب سایت، بروز نمودن معلومات تمامی ریاست ها، آمریت های ولایتی و واحد های دومی. وارثی مجدد از تمام موضوعات بروز شده و بررسی از اشتباهات احتمالی در ویب سایت؛ جمع آوری معلومات گزارشات کنفرانس های مطبوعاتی، بروز نمودن آن در ویب سایت، مطالعه، تحلیل و بررسی نشریه های چاپی در روابط با موقف وزارت، مشاهده نمودن رسانه های تصویری در رابطه به موقف وزارت، ارایه گزارشات از رسانه های همگانی به مقامات رهبری وزارت.
می توان وظایف و مسئولیت هاي عمده ریاست اطلاعات و ارتباط عامه چنی فشرده نمود:
•    تامین ارتباط با رسانه های صوتی و خبری جهت پخش و نشر اخبار اطلاعیه ها، ملاقات های مقام  وزارت ، ورکشاپ¬ها، مصاحبه های اختصاصی و جهات بازسازی  و انکشافی وزارت درصورت ضرورت اجرا میگردد.
•    اشتراک در گفتمان ها و سایر برنامه هاي تلویزیوني جهت روشن سازی ازهان عامه از کارد های وزارت صنعت وتجارت و پاسخ به سوالات.
•    تنظیم و انسجام ارتباط با مراجع دولتی و غیر دولتی ذیل:
1.    وزارت ها و ادارات دولتی
2.    مؤسسات خارجی (مساعدت کنندگان)
3.    رسانه های جمعی
4.    سکتور خصوصی
•     دیتابیس برای تمام وزارت ها وادارات مستقل حکومت افغانستان جهت تماس تلیفونی و الکترونیکی با انها همچنان ایجاد دیتابیس تماس با ریاستهای مرکزی،ولایت ها،بنادر،واتشه تجاری وزارت صنعت وتجارت یجاد گریده است .
•    تحلیل و بررسی  سایت های مختلف خبری داخلی وخارجی مربوط موقف وزارت صنعت وتجارت و آگاه نمودن مقامات ازجریان از طریق رئیس مربوط همه روزه صورت میگیرد.
•    آپلود واپدیت خبرها، رویدادهای جدبد مربوط وزارت، و سایر اخبار و موضوعات تجارتی و اقتصادی در ویب سایت وزات صنعت وتجارت.
•    توسعه وبسایت مطابق جریانات، تغیرات و نوآوری تکنالوژی در کشور وجهان.
•    هماهنگ ساختن فعالیت های مطبوعاتی و شرکت فعال در مجالس روئسا، کمیسیون ها و جلسات هیئت تحریر نشریه های مربوط وزارت صنعت وتجارت.