موافقتنامه‌های تجارتی

موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان و پاکستان - APTTA

موافقتنامه تجاری ایکو [سازمان همکاری های اقتصادی]

 موافقتنامه ساحه تجارت آزاد جنوب آسیا - SAFTA