موافقت نامه های افغانستان با سایر کشور ها

موافقتنامه انکشاف روابط تجارتی و سرمایه گذاری میان افغانستان و امریکا.pdf

موافقتنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و آذربایجان.pdf

موافقتنامه اقتصادی و تجارتی افغانستان و ازبکستان.pdf

موافقتنامه در مورد ترانزیت اموال میان افغانستان و ازبکستان.pdf

موافقتنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و اوکراین.pdf

موافقتنامه ایجاد کمیسیون مشترک  میان افغانستان و کابینه وزرای اوکراین.pdf

موافقتنامه ایجاد کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و بلاروس.pdf

موافقتنامه تجارتی میان افغانستان و تاجکستان.pdf

موافقتنامه پیرامون توسعه و حمایت از سرمایه گذاری.pdf

یادداشت تفاهم همکاری در عرصه صنعت قالین میان افغانستان و ترکمنستان.pdf

موافقتنامه در عرصه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری میان افغانستان و قزاقستان.pdf

موافقتنامه ایجاد کمیسیون در عرصه همکاری های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه.pdf

موافقتنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و روسیه.pdf

موافقتنامه تجارتی و همکاری اقتصادی افغانستان و ترکیه.pdf

تفاهم نامه همکاری در عرصه تشبثات کوچک و متوسط میان افغانستان و ترکیه.pdf

موافقتنامه مسیرهای حمل و نقل بین المللی میان افغانستان، ازبکستان و ایران.pdf

تفاهمنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و ایران.pdf

تفاهمنامه همکاری های مشترک اقتصادی و صنعتی میان افغانستان و ایران.pdf

موافقتنامه راجع به تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری میان افغانستان و ایران.pdf

موافقتنامه تجارتی بین دولت انتقالی اسلامی افغانستان و ایران.pdf

موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل گذر بین المللی _چابهار.pdf

موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر میان دولت انتقالی اسلامی افغانستان و ایران.pdf