مسول مرجع اطلاع رسان

نام : محمد یونس "شفق"

ایمیل:  yonus.shafaq@moci.gov.af

شمارهء تماس :دفتر سخنگوی سمیر رسا 0093202502356

برای دریافت فورم تقاضای اطلاعات اینجا کلیک نمائید.pdf

​