داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک 321 قلم (مبلایل،هایدرولیک، سیاهیل،ویکم توتال،گریس وفلترباب جنرال یا معادل آن
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک 321 قلم (مبلایل،هایدرولیک، سیاهیل،ویکم توتال،گریس وفلترباب جنرال یا معادل آن، وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1398اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز...
Apr 16, 2019 May 01, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 74 قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع
لطف نموده متن ذیل را از طریق خویش به سایت وزارت به دست نشر بسپارید واین اداره را کتبا اطمینان دهید. بدین وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صنعت وتجارت درنظر دارد که قرارداد 74 قلم قرطاسیه باب...
Apr 14, 2019 Apr 21, 2019
اعمار یک باب دروازهء زرهی
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک اعمار ونصب یک باب دروازهء زرهی،، وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1398اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک ازوزارت صنعت وتجارت،...
Apr 14, 2019 Apr 24, 2019
به اطلاع عموم رسانیده میشود ،وزارت صنعت و تجارت درنظر دارد قرارداد تدارک1-STM معادل Mbit/s 155 انترنت فایبر نوری مورد نیاز مرکز وزارت
بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ،وزارت صنعت و تجارت درنظر دارد قرارداد تدارک1-STM معادل Mbit/s 155 انترنت فایبر نوری مورد نیاز مرکز وزارت، ریاست عمومی ثبت مرکزی ومالکیت های فکری وریاست نمایشگاه...
Mar 03, 2019 Mar 10, 2019
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (74) قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (74) قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع، وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1398اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک ازوزارت صنعت وتجارت، آمریت تدارکات، کارته سه ، سرک دارالاامان جوارشورای ملی سابقه...
Feb 04, 2019 Feb 09, 2019
پروسه داوطلبی تدارک 1- STM معادل (155 Mbit/s ) انترنت فایبر نوری
وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 1- STM معادل (155 Mbit/s ) انترنت فایبر نوری مورد نیاز مرکز وزارت، ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری و ریاست نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی تحت شماره داوطلبی...
Jan 29, 2019 Feb 16, 2019
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (513) قلم پرزه جات وسایط نقلیه، وزارت صنعت وتجارت ..
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (513) قلم پرزه جات وسایط نقلیه، وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1398اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک ازوزارت صنعت وتجارت، آمریت...
Jan 22, 2019 -
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک دو نوع تیل
وزارت صنعت وتجارت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک دو نوع تیل به مقدار(78000)لیتر تیل پطرول(A92) وبه مقدار (41400)لیتر تیل دیزل(L02-62) تائید شده اداره محترم نورم و ستندرد ملی ، وزارت صنعت وتجارت برای...
Jan 08, 2019 Jan 20, 2019
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک اعمار دیوار احاطوی باقیمانده فیزدوم پارک صنعتی جمعه محمد محمدی کابل
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک اعمار دیوار احاطوی باقیمانده فیزدوم پارک صنعتی جمعه محمد محمدی کابل ، وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1397اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط...
Nov 07, 2018 Nov 19, 2018
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک اعمار تصفیه خانه فاضلاب ساحه وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1397
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک اعمار تصفیه خانه فاضلاب ساحه وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1397اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک ازوزارت صنعت وتجارت، آمریت...
Nov 07, 2018 Nov 19, 2018
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد