لست تمام فرصت های دواطلبی

تاریخ نشر: Dec 12, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بخاطراخذ معلومات بیشتر و شمولیت در دواطلبی به ویب سایت اداره تدارکات ملی ج ا ا ! در لینک ذیل مراجعه کنید.

http://www.npa.gov.af/da/bidding-opportunities