داوطلبی باز 44 ام بی انترنت مورد نیاز 20 ولایت کشور..

تاریخ نشر: Mar 27, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

" آمریت تهیه وتدارکات وزارت تجارت و صنایع از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی 44 ام بی انترنت  مورد نیاز 20 ولایت کشور و ریاست نمایشگاه بین المللی، آفر سربسته خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه و قانون تدارکات به لسان (دری) بدست میآورند، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی روز داوطلبی 3 ثور ارائه نمایند.

حصول شرطنامه و تسلیمی آفر ها الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر بتاریخ 3 ثور 1397 که آخرین معیاد ضرب العجل تسلیمی آفرها میباشد، صورت میگیرد و آفرها به تاریخ 3 ثور 1397 ساعت 10:30 قبل از ظهر باز خواهد شد.

آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

آدرس: وزارت تجارت و صنایع دارالمان جوار شورای ملی، کابل – افغانستان"