مناقصه تیل پترول و دیزل

تاریخ نشر: Jun 20, 2018

تاريخ خاتمه: Jun 26, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت صنعت و تجارت از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه دواطلبی باز تهیه وتدارکات مقدار(75600) لیتر تیل پطرول(A92) ومقدار (29400) لیتر تیل دیزل (L02-62) تائید شده اداره محترم نورم وستندرد ملی، برای سال مالی 1397 وزارت صنعت وتجارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را نیز در حافظه یا فلش دسک از این وزارت، آمریت تدارکات واقع کارته سه، سرک دارالمان جوار شواری ملی سابقه بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته الی تاریخ پنجم سرطان روز سه شنبه ساعت 9 بجه قبل ازظهر تحویل دهند وآفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد، وتضمین آفر نیز اخذ میگردد.