مناقصه یک باب تعمیر برای کرایه گیری

تاریخ نشر: Jun 20, 2018

تاريخ خاتمه: Jun 26, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت صنعت و تجارت اعلان یک باب تعمیر برایه کرایه گیری سال مالی 1397 در ساحات کارته سه ویا کارتهء4 برای جابجای نمودن دفتر ریاست انکشاف صادرات این وزارت ضرورت دارد،از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی بازداخلی تدارک یک باب تعمیر در ساحات یاد شده طور کرایه ضرورت دارد اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از وزارت صنعت و تجارت، آمریت تدارکات واقع کارته سه جوار شورای ملی سابقه اخذ نمایند و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته الی تاریخ پنجم سرطان روز سه شنبه ساعت 10 قبل ازظهر تحویل و آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد، وتضمین آفر از نزد دواطلب اخذ میگردد.