پروسه دواطلبی باز تهیه وتدارکات قرطاسیه باب

تاریخ نشر: Jun 23, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 09, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت صنعت و تجارت، از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی باز تهیه و تدارک قرطاسیه باب به تعداد (17) قلم مطبوع و به تعداد(57) قلم غیر مطبوع به تعداد مجموعی(74) قلم، ضرورت این وزارت بابت سال مالی 1397 اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را نیز از وزارت صنعت وتجارت،آمریت تدارکات،کارته سه، سرک دارالامان جوار شورای ملی به دست آورده،آفرهای خویش را مطابق شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 18 سرطان ارایه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده یا انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی اخذ میگردد. جلسه آفرگشایی به تاریخ 18/04/1397 ساعت 10 قبل از ظهر واقع تعمیر ریاست پارک های صنعتی تعمیر وزارت، آمریت تدارکات تدویر میگردد.