اعلان قرار داد دو نوع تیل

تاریخ نشر: Jul 17, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 31, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت صنعت و تجارت ، از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسهء دواطلبی باز تهیه وتدارکات مقدار (75600) لیتر تیل پطرول (A92) ومقدار (29400) لیتر تیل دیزل(L02-62) تائید شده اداره محترم نورم وستندرد ملی، برای سال مالی 1397 وزارت صنعت و تجارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را نیز در حافظه یا فلش دسک از این وزارت ، آمریت تدارکات واقع کارتهءسه، سرک دارالامان جوار شورای ملی سابقه بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته الی نهم اسد روز سه شنبه ساعت 2 بعداز ظهر تحویل دهند و آفرگشائی نیز دراین ساعت صورت میگیرد، آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد، وتضمین آفرنیز اخذ میگردد.