اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ نشر: Jul 22, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 30, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدین وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد که قرارداد قرطاسیه باب سال مالی 1397 را با کود نمبر(MOIC/NCB/G/97/008) به شرکت محترم خدمات لوژستکی رحمی شیرزاد دارندهء جواز نمبر (34229) به مبلغ (3745622) افغانی سه میلیون وهفت صدو چهل وپنج هزار و ششصد و بیست و دو افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را سر از نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت صنعت و تجارت واقع سرک دارالامان ، جوار شورای ملی سابقه، طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی معیاد متذکره وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.