دواطلبی 5 پایه دستگاه UPS ده کیلوات

تاریخ نشر: Aug 01, 2018

تاريخ خاتمه: Aug 18, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت صنعت و تجارت از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی باز تهیه و تدارک 5 پایه دستگاه UPS 10 کیلوات با مشخصات APC، 18 دانه فیوز با ظرفیت های مختلف و 5پایه استبلایزر برقی 10 کیلوات ضرورت این وزارت برای سال مالی 1397 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را نیز از وزارت صنعت و تجارت، آمریت تدارکات ،کارته سه ،سرک دارالامان جوار شورای ملی سابقه بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرطنامه و طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز آفرگشایی ارائه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد تضمین آفر بصورت تضمین بانکی اخذ میگردد.جلسهء آفر گشایی به تاریخ 27/05/1397 ساعت 10 قبل از ظهر واقع تعمیر ریاست پارک های صنعتی تعمیروزارت، آمریت تدارکات تدویر میگردد.