افرگشائی خریداری اجناس لابراتواری بندری ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع ..

تاریخ نشر: Sep 21, 2014

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

از پیشنهادیه مدیریت عمومی کمی و کیفی و حکم شماره (9468 مورخ 5|3|1393) مقام محترم وزارت تجارت و صنایع به ارتباط خریداری اجناس لابراتواری بندری که از طریق ریاست ذکر شده به بار دوم بدست نشر سپرده شده بود معیاد اعلان ان تکمیل و اماده افرگشائی میباشد روی این ملحوظ پیشنهاد ارقام یافت تا هیات افرگشائی از شعبات تصدی تعین گردد که مقام محترم ریاست طی حکم شمار(902)مورخ 26|6|1393 چنین هدایت ارشاد فرموده اند ملاحظه شد: توسط هیات افرگشائی قبلی داوطلبی و افرگشائی صورت گیرد.

بنآ بروز یکشنبه ساعت بجه بعد از ظهر در دفتر کار معاون توزیع جهت افرگشائی حاضر گردند.

شماره تماس :0784160030