تحقیق روی چگونگی وضیعت اقتصادی درولایت کندز تحت عنوان(پلان تجارت وصنعت در ولایت کندز)

تاریخ نشر: Feb 16, 2015

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی به همکاری پروژهء (ASI) تحقیق روی چگونگی وضیعت اقتصادی در ولایت کندز انجام داده است که در نتیجه پلان تحت عنوان(پلان تجارت وصنعت درولایت کندز)طرح وترتیب نموده است.