دعوت به مزایده

تاریخ نشر: Dec 22, 2015

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت تجارت وصنایع جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از ریاست تصدی بست ولایت هلمند در نظر دارد تا پروسه فروش مقدار ( 947.7 ) تن پخته محلوچ مربوط کمپاین سال 1390 آن تصدی را با در نظرداشت قوانین نافذه و بر حسب روش مزایده راه اندازی نماید البته یکی از شرکتها خواهان خریداری فی کیلو پخته مبلغ (64) افغانی میباشد.
داوطلبان اشخاص حقیقی و شرکت ها علاقمند و واجد شرایط که به قیمت بلندتر خریدار هستند میتوانند قیمت های خویش را از نشر این اعلان الی شانزدهم جدی 1394 تا ساعت 02:00 بعد از ظهر به آدرس ذیل تسلیم نمایند.
شرطنامه را از ویب سایت های اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af وزارت اقتصاد www.moec.gov.af و وزارت تجارت وصنایع www.moci.gov.af و به صورت نسخه غیر چاپی ( soft copy) و یا از وزارت اقتصاد و واحد های ولایتی آن، وزارت تجارت و واحد های ولایتی آن ، ریاست تصدی بست هلمند، اداره تدارکات ملی به صورت نسخه چاپی ( hard copy) دریافت نموده تضمین نرخ برای این مزایده مبلغ (000،000،3 ) افغانی ( سه میلیون افغانی) به شکل پول نقد و یا هم تضمین بانکی عنوانی وزارت اقتصاد مطابق شرایط شرطنامه اخذ میگردد.
آدرس :
ریاست مالی و اداری وزارت تجارت
وزارت اقتصاد
چهارهی ملک اصغر کابل افغانستان
شخص ارتباطی :
عبدالطیف ( یوسفزی )
شماره تماس 0700146152
ایمیل : latify62@gmail.com