آفرگشایی تیل پترول و دیزل

تاریخ نشر: Oct 18, 2016

تاريخ خاتمه: Sep 11, 2016

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت تجارت وصنایع در نظر دارد مقدار 72000 لیتر تیل پطرول با کیفیت ومقدار 63000 لیتر تیل دیزل با کیفیت طرف ضرورت سال مالی 1396 برای وسایط وجنراطور های مربوطه خویش را از طریق روش دواطلبی باز داخلی که در بودجه عادی در نظر گرفته شده ، اکمال نماید.
شرکت های  دولتی و خصوصی واجد شرایط میتوانند بعد از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی شرطنامه معیاری ومشخصات را از آمریت تهیه و تدارکات وزارت تجارت و صنایع جوار شورای ملی سابقه سرک دارالامان واقع کارتهء (3) منزل تحتانی بدست آورند تضمین آفر نقدا و یا به شکل بانک گرنتی اخذ میگردد.