آفرگشایی گاز مایع

تاریخ نشر: Oct 18, 2016

تاريخ خاتمه: Sep 11, 2016

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت تجارت وصنایع در سال 1395 در نظر دارد جهت تسخین شعبات مربوط خویش به مقدار 10000 کیلوگرام گاز مایع با کیفیت را از بودجه عادی به روش دواطلبی باز داخلی عقد قرار داد نماید. موسسات دولتی وشرکت های خصوصی واجد شرایط میتوانند شرطنامه و مشخصات را بعد از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی از آمریت تهیه و تدارکات وزارت تجارت و صنایع جوار شورای ملی سابقه سرک دارالامان واقع کارتهء (3) منزل تحتانی بدست آورند تضمین آفر نقدا و یا به شکل بانک گرنتی اخذ میگردد.