داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک یک پایه دستگاه PABX تیلفون های داخلی که دارای ظرفیت(400) پورت تیلفون
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک یک پایه دستگاه PABX تیلفون های داخلی که دارای ظرفیت(400) پورت تیلفون را داشته باشد ضرورت این وزارت برای سال مالی 1397اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه...
Sep 25, 2018 Oct 07, 2018
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک تجهیزات کیبل فایبرنوری، خدمات نصب ودیگر کمبودات زیربنای دیتاسنتر
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک تجهیزات کیبل فایبرنوری، خدمات نصب ودیگر کمبودات زیربنای دیتاسنتر جدید، خدمات انتی گریشن به سطح نیت ورک ، سرورها، دیتا توسعه سیستم سن ودی آر، کونفیگوریشن...
Sep 16, 2018 Sep 30, 2018
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (28) قلم تجهیزات IT
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (28) قلم تجهیزات IT ریاست انکشاف صادرات، وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1397اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را نیز از وزارت صنعت وتجارت،...
Sep 16, 2018 Sep 30, 2018
اعلان اوطلبی باز تهیه و تدارک (۳۹۲) عدد وسیت رنگ پرنترهای سیاه و سفید...
وزارت صنعت و تجارت، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه و تدارک به تعداد (۳۹۲) عدد وسیت رنگ پرنترهای سیاه و سفید، رنگ پرنترهای رنگه و رنگ ماشین های فوتو کاپی ضرورت این وزارت برای سال مالی ۱۳۹۷ اشتراک نموده و نقل...
Aug 07, 2018 Aug 11, 2018
دواطلبی یک پایه دستگاه PABX
وزارت صنعت و تجارت از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی باز تهیه و تدارک یک پایه دستگاه PABX تیلفون های داخلی که دارای ظرفیت 400 پورت تیلفون را داشته باشد ضرورت این وزارت برای سال مالی 1397 اشتراک نموده و نقل چاپ شده...
Aug 01, 2018 Aug 18, 2018
دواطلبی 5 پایه دستگاه UPS ده کیلوات
وزارت صنعت و تجارت از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی باز تهیه و تدارک 5 پایه دستگاه UPS 10 کیلوات با مشخصات APC، 18 دانه فیوز با ظرفیت های مختلف و 5پایه استبلایزر برقی 10 کیلوات ضرورت این وزارت برای سال مالی 1397 اشتراک...
Aug 01, 2018 Aug 18, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدین وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد که قرارداد قرطاسیه باب سال مالی 1397 را با کود نمبر(MOIC/NCB/G/97/008) به شرکت محترم خدمات لوژستکی رحمی شیرزاد دارندهء جواز نمبر...
Jul 22, 2018 Jul 30, 2018
اعلان قرار داد دو نوع تیل
وزارت صنعت و تجارت ، از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسهء دواطلبی باز تهیه وتدارکات مقدار (75600) لیتر تیل پطرول (A92) ومقدار (29400) لیتر تیل دیزل(L02-62) تائید شده اداره محترم نورم وستندرد ملی، برای سال مالی 1397 وزارت صنعت و...
Jul 17, 2018 Jul 31, 2018
اعلان قرار داد یک باب تعمیر برای کرایه گری
وزارت صنعت و تجارت اعلان یک باب تعمیر برای کرایه گیری سال مالی 1397در ساحات کارته سه ویا کارته چهار برای جابجای نمودن دفتر ریاست انکشاف صادرات این وزارت ضرورت دارد، از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسهء دواطلبی باز داخلی تدارک یک...
Jul 17, 2018 Jul 31, 2018
پروسه دواطلبی باز تهیه وتدارکات قرطاسیه باب
وزارت صنعت و تجارت، از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی باز تهیه و تدارک قرطاسیه باب به تعداد (17) قلم مطبوع و به تعداد(57) قلم غیر مطبوع به تعداد مجموعی(74) قلم، ضرورت این وزارت بابت سال مالی 1397 اشتراک نموده ونقل چاپ...
Jun 23, 2018 Jul 09, 2018
صفحه 2 از 4