داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک دو نوع تیل
وزارت صنعت وتجارت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک دو نوع تیل به مقدار(78000)لیتر تیل پطرول(A92) وبه مقدار (41400)لیتر تیل دیزل(L02-62) تائید شده اداره محترم نورم و ستندرد ملی ، وزارت صنعت وتجارت برای...
Jan 08, 2019 Jan 20, 2019
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک اعمار دیوار احاطوی باقیمانده فیزدوم پارک صنعتی جمعه محمد محمدی کابل
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک اعمار دیوار احاطوی باقیمانده فیزدوم پارک صنعتی جمعه محمد محمدی کابل ، وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1397اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط...
Nov 07, 2018 Nov 19, 2018
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک اعمار تصفیه خانه فاضلاب ساحه وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1397
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک اعمار تصفیه خانه فاضلاب ساحه وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1397اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک ازوزارت صنعت وتجارت، آمریت...
Nov 07, 2018 Nov 19, 2018
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک پنج پایه UPS ده کیلووات با مشخصاتAPS ،هجده پایه فیوزبا ضرفیت های مختلف و پنج پایه استبلایزر برقی ده کیلوواته Smart
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک پنج پایه UPS ده کیلووات با مشخصاتAPS ،هجده پایه فیوزبا ظرفیت های مختلف و پنج پایه استبلایزر برقی ده کیلوواته Smart ، برای سال مالی 1397اشتراک نموده و...
Oct 17, 2018 Nov 03, 2018
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (27) قلم مواد تبلیغاتی ریاست انکشاف صادرات
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (27) قلم مواد تبلیغاتی ریاست انکشاف صادرات، وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1397اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک ازوزارت صنعت...
Oct 13, 2018 Oct 28, 2018
اوطلبی باز داخلی تحقیق در مورد نباتات طبی افغانستان ( شیرین بویه، زیره و هِنگ)
نهاد تدارکاتی: آمریت تدارکات - وزارت صنعت و تجارت تمویل کننده: دولت افغانستان نام و کود پروژه: پروژه تقویه و توسعه صادرات/ کود پروژه AFG-250131 توضیحات مورد ضرورت / نمبر تشخیصیه: وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان به...
Oct 09, 2018 Oct 22, 2018
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک یک پایه دستگاه PABX تیلفون های داخلی که دارای ظرفیت(400) پورت تیلفون
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک یک پایه دستگاه PABX تیلفون های داخلی که دارای ظرفیت(400) پورت تیلفون را داشته باشد ضرورت این وزارت برای سال مالی 1397اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه...
Sep 25, 2018 Oct 07, 2018
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک تجهیزات کیبل فایبرنوری، خدمات نصب ودیگر کمبودات زیربنای دیتاسنتر
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک تجهیزات کیبل فایبرنوری، خدمات نصب ودیگر کمبودات زیربنای دیتاسنتر جدید، خدمات انتی گریشن به سطح نیت ورک ، سرورها، دیتا توسعه سیستم سن ودی آر، کونفیگوریشن...
Sep 16, 2018 Sep 30, 2018
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (28) قلم تجهیزات IT
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (28) قلم تجهیزات IT ریاست انکشاف صادرات، وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1397اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را نیز از وزارت صنعت وتجارت،...
Sep 16, 2018 Sep 30, 2018
اعلان اوطلبی باز تهیه و تدارک (۳۹۲) عدد وسیت رنگ پرنترهای سیاه و سفید...
وزارت صنعت و تجارت، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه و تدارک به تعداد (۳۹۲) عدد وسیت رنگ پرنترهای سیاه و سفید، رنگ پرنترهای رنگه و رنگ ماشین های فوتو کاپی ضرورت این وزارت برای سال مالی ۱۳۹۷ اشتراک نموده و نقل...
Aug 07, 2018 Aug 11, 2018
صفحه 2 از 4