داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مناقصه یک باب تعمیر برای کرایه گیری
وزارت صنعت و تجارت اعلان یک باب تعمیر برایه کرایه گیری سال مالی 1397 در ساحات کارته سه ویا کارتهء4 برای جابجای نمودن دفتر ریاست انکشاف صادرات این وزارت ضرورت دارد،از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی بازداخلی تدارک یک باب...
Jun 20, 2018 Jun 26, 2018
مناقصه تیل پترول و دیزل
وزارت صنعت و تجارت از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه دواطلبی باز تهیه وتدارکات مقدار(75600) لیتر تیل پطرول(A92) ومقدار (29400) لیتر تیل دیزل (L02-62) تائید شده اداره محترم نورم وستندرد ملی، برای سال مالی 1397 وزارت صنعت وتجارت...
Jun 20, 2018 Jun 26, 2018
داوطلبی باز 44 ام بی انترنت مورد نیاز 20 ولایت کشور..
" آمریت تهیه وتدارکات وزارت تجارت و صنایع از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی 44 ام بی انترنت مورد نیاز 20 ولایت کشور و ریاست نمایشگاه بین المللی، آفر سربسته خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه و قانون تدارکات به لسان...
Mar 27, 2018 -
لست تمام فرصت های دواطلبی
بخاطراخذ معلومات بیشتر و شمولیت در دواطلبی به ویب سایت اداره تدارکات ملی ج ا ا ! در لینک ذیل مراجعه کنید. http://www.npa.gov.af/da/bidding-opportunities
Dec 12, 2017 -
آفرگشایی تیل پترول و دیزل
وزارت تجارت وصنایع در نظر دارد مقدار 72000 لیتر تیل پطرول با کیفیت ومقدار 63000 لیتر تیل دیزل با کیفیت طرف ضرورت سال مالی 1396 برای وسایط وجنراطور های مربوطه خویش را از طریق روش دواطلبی باز داخلی که در بودجه عادی در نظر گرفته شده ، اکمال...
Oct 18, 2016 Sep 11, 2016
آفرگشایی گاز مایع
وزارت تجارت وصنایع در سال 1395 در نظر دارد جهت تسخین شعبات مربوط خویش به مقدار 10000 کیلوگرام گاز مایع با کیفیت را از بودجه عادی به روش دواطلبی باز داخلی عقد قرار داد نماید. موسسات دولتی وشرکت های خصوصی واجد شرایط میتوانند شرطنامه و مشخصات را بعد...
Oct 18, 2016 Sep 11, 2016
دعوت به مزایده
وزارت تجارت وصنایع جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از ریاست تصدی بست ولایت هلمند در نظر دارد تا پروسه فروش مقدار ( 947.7 ) تن پخته محلوچ مربوط کمپاین سال 1390 آن تصدی را با در نظرداشت قوانین نافذه و بر حسب روش مزایده راه اندازی نماید البته یکی...
Dec 22, 2015 -
تحقیق روی چگونگی وضیعت اقتصادی درولایت کندز تحت عنوان(پلان تجارت وصنعت در ولایت کندز)
ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی به همکاری پروژهء (ASI) تحقیق روی چگونگی وضیعت اقتصادی در ولایت کندز انجام داده است که در نتیجه پلان تحت عنوان(پلان تجارت وصنعت درولایت کندز)طرح وترتیب نموده است.
Feb 16, 2015 -
افرگشائی خریداری اجناس لابراتواری بندری ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع ..
از پیشنهادیه مدیریت عمومی کمی و کیفی و حکم شماره (9468 مورخ 5|3|1393) مقام محترم وزارت تجارت و صنایع به ارتباط خریداری اجناس لابراتواری بندری که از طریق ریاست ذکر شده به بار دوم بدست نشر سپرده شده بود معیاد اعلان ان تکمیل و اماده افرگشائی میباشد...
Sep 21, 2014 -
افرگشائی خریداری اجناس لابراتواری بندری ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع ..
افرگشائی خریداری اجناس لابراتواری بندری ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع از پیشنهادیه مدیریت عمومی کمی و کیفی و حکم شماره (9468 مورخ 5|3|1393) مقام محترم وزارت تجارت و صنایع به ارتباط خریداری اجناس لابراتواری بندری که از طریق ریاست ذکر شده به...
Sep 21, 2014 -
صفحه 3 از 4