داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دواطلبی یک پایه دستگاه PABX
وزارت صنعت و تجارت از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی باز تهیه و تدارک یک پایه دستگاه PABX تیلفون های داخلی که دارای ظرفیت 400 پورت تیلفون را داشته باشد ضرورت این وزارت برای سال مالی 1397 اشتراک نموده و نقل چاپ شده...
Aug 01, 2018 Aug 18, 2018
دواطلبی 5 پایه دستگاه UPS ده کیلوات
وزارت صنعت و تجارت از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی باز تهیه و تدارک 5 پایه دستگاه UPS 10 کیلوات با مشخصات APC، 18 دانه فیوز با ظرفیت های مختلف و 5پایه استبلایزر برقی 10 کیلوات ضرورت این وزارت برای سال مالی 1397 اشتراک...
Aug 01, 2018 Aug 18, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدین وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد که قرارداد قرطاسیه باب سال مالی 1397 را با کود نمبر(MOIC/NCB/G/97/008) به شرکت محترم خدمات لوژستکی رحمی شیرزاد دارندهء جواز نمبر...
Jul 22, 2018 Jul 30, 2018
اعلان قرار داد دو نوع تیل
وزارت صنعت و تجارت ، از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسهء دواطلبی باز تهیه وتدارکات مقدار (75600) لیتر تیل پطرول (A92) ومقدار (29400) لیتر تیل دیزل(L02-62) تائید شده اداره محترم نورم وستندرد ملی، برای سال مالی 1397 وزارت صنعت و...
Jul 17, 2018 Jul 31, 2018
اعلان قرار داد یک باب تعمیر برای کرایه گری
وزارت صنعت و تجارت اعلان یک باب تعمیر برای کرایه گیری سال مالی 1397در ساحات کارته سه ویا کارته چهار برای جابجای نمودن دفتر ریاست انکشاف صادرات این وزارت ضرورت دارد، از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسهء دواطلبی باز داخلی تدارک یک...
Jul 17, 2018 Jul 31, 2018
پروسه دواطلبی باز تهیه وتدارکات قرطاسیه باب
وزارت صنعت و تجارت، از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی باز تهیه و تدارک قرطاسیه باب به تعداد (17) قلم مطبوع و به تعداد(57) قلم غیر مطبوع به تعداد مجموعی(74) قلم، ضرورت این وزارت بابت سال مالی 1397 اشتراک نموده ونقل چاپ...
Jun 23, 2018 Jul 09, 2018
مناقصه یک باب تعمیر برای کرایه گیری
وزارت صنعت و تجارت اعلان یک باب تعمیر برایه کرایه گیری سال مالی 1397 در ساحات کارته سه ویا کارتهء4 برای جابجای نمودن دفتر ریاست انکشاف صادرات این وزارت ضرورت دارد،از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی بازداخلی تدارک یک باب...
Jun 20, 2018 Jun 26, 2018
مناقصه تیل پترول و دیزل
وزارت صنعت و تجارت از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه دواطلبی باز تهیه وتدارکات مقدار(75600) لیتر تیل پطرول(A92) ومقدار (29400) لیتر تیل دیزل (L02-62) تائید شده اداره محترم نورم وستندرد ملی، برای سال مالی 1397 وزارت صنعت وتجارت...
Jun 20, 2018 Jun 26, 2018
داوطلبی باز 44 ام بی انترنت مورد نیاز 20 ولایت کشور..
" آمریت تهیه وتدارکات وزارت تجارت و صنایع از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی 44 ام بی انترنت مورد نیاز 20 ولایت کشور و ریاست نمایشگاه بین المللی، آفر سربسته خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه و قانون تدارکات به لسان...
Mar 27, 2018 -
لست تمام فرصت های دواطلبی
بخاطراخذ معلومات بیشتر و شمولیت در دواطلبی به ویب سایت اداره تدارکات ملی ج ا ا ! در لینک ذیل مراجعه کنید. http://www.npa.gov.af/da/bidding-opportunities
Dec 12, 2017 -
صفحه 3 از 4