داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
لست تمام فرصت های دواطلبی
بخاطراخذ معلومات بیشتر و شمولیت در دواطلبی به ویب سایت اداره تدارکات ملی ج ا ا ! در لینک ذیل مراجعه کنید. http://www.npa.gov.af/da/bidding-opportunities
Dec 12, 2017 -
آفرگشایی تیل پترول و دیزل
وزارت تجارت وصنایع در نظر دارد مقدار 72000 لیتر تیل پطرول با کیفیت ومقدار 63000 لیتر تیل دیزل با کیفیت طرف ضرورت سال مالی 1396 برای وسایط وجنراطور های مربوطه خویش را از طریق روش دواطلبی باز داخلی که در بودجه عادی در نظر گرفته شده ، اکمال...
Oct 18, 2016 Sep 11, 2016
آفرگشایی گاز مایع
وزارت تجارت وصنایع در سال 1395 در نظر دارد جهت تسخین شعبات مربوط خویش به مقدار 10000 کیلوگرام گاز مایع با کیفیت را از بودجه عادی به روش دواطلبی باز داخلی عقد قرار داد نماید. موسسات دولتی وشرکت های خصوصی واجد شرایط میتوانند شرطنامه و مشخصات را بعد...
Oct 18, 2016 Sep 11, 2016
دعوت به مزایده
وزارت تجارت وصنایع جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از ریاست تصدی بست ولایت هلمند در نظر دارد تا پروسه فروش مقدار ( 947.7 ) تن پخته محلوچ مربوط کمپاین سال 1390 آن تصدی را با در نظرداشت قوانین نافذه و بر حسب روش مزایده راه اندازی نماید البته یکی...
Dec 22, 2015 -
تحقیق روی چگونگی وضیعت اقتصادی درولایت کندز تحت عنوان(پلان تجارت وصنعت در ولایت کندز)
ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی به همکاری پروژهء (ASI) تحقیق روی چگونگی وضیعت اقتصادی در ولایت کندز انجام داده است که در نتیجه پلان تحت عنوان(پلان تجارت وصنعت درولایت کندز)طرح وترتیب نموده است.
Feb 16, 2015 -
افرگشائی خریداری اجناس لابراتواری بندری ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع ..
از پیشنهادیه مدیریت عمومی کمی و کیفی و حکم شماره (9468 مورخ 5|3|1393) مقام محترم وزارت تجارت و صنایع به ارتباط خریداری اجناس لابراتواری بندری که از طریق ریاست ذکر شده به بار دوم بدست نشر سپرده شده بود معیاد اعلان ان تکمیل و اماده افرگشائی میباشد...
Sep 21, 2014 -
افرگشائی خریداری اجناس لابراتواری بندری ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع ..
افرگشائی خریداری اجناس لابراتواری بندری ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع از پیشنهادیه مدیریت عمومی کمی و کیفی و حکم شماره (9468 مورخ 5|3|1393) مقام محترم وزارت تجارت و صنایع به ارتباط خریداری اجناس لابراتواری بندری که از طریق ریاست ذکر شده به...
Sep 21, 2014 -
لابراتوار برای کنترول مواد نفتی
ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت و صنایع جمهوری اسلامی افغانستان بمنظور کنترول کیفیت محصولات مواد نفتی به ( 9 ) قلم اجناس لابراتوار مواد نفتی ساخت کشورهای خارجی از کمپنی های معتبر بین المللی برای بنادر کشور ضرورت دارد. انجینر زبیر...
Aug 02, 2014 Sep 16, 2014
صفحه 3 از 3
قبل123بعد