اداری او مالی ریاست

د اداري او مالي چارو رياست

اداري او مالي ریاست د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د فعالیتونو د تنظیم مالي او اداري چارو په برخه کې دوه ګونی مسوولیت لري. د یادونې وړ ده چې دغه ریاست تر ۲۰۱۵ کال پورې د وزارت د ستراتیژیک هدف د لاسته راوړلو په برخه کې مرکزي او بنسټیزه دنده ترسره کوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت اووم هدف په دې اړه د اطمینان حاصلولو څخه عبارت دی چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د خپلې دندې ترسره کولو په برخه کې لازمه کاري وړتیا لري.

.....