د خصوصي سکتور د پر اختیا عمومي ریاست

د خصوصي سکتور د پراختیا عمومي ریاست

 د خصوصي سکتور پراختیا

 

د خصوصي سکتور د پراختیا ریاست د وزارتونو او اړوندو ادارو سره په همغږۍ سرمایه ګذارۍ او خصوصي سکتور ته د زمینې برابرولو لپاره د مناسبو پالیسو د طرحې او عملي کولو دنده په غاړه لري. په دې برخو کې د پالیسۍ د مسیر په ټاکلو کې د یو مهم نقش په توګه د خصوصي سکتور د پراختیا ریاست د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ۲۰۱۵ کال د یو شمېر ستراتیژیکو اهدافو لپاره مهم فعالیت او همکاري ترسره کوي، چې په لومړي قدم کې: په افغانستان کې سوداګرۍ ته وده ورکول او ښه زمینه برابرول او د سوداګرو درجه بندي، د وارداتي بدیل له لارې د افغانستان صنعتي کول او د هغو خلکو د اقتصاد د ښه کېدو نه اطمینان حاصلولو چې د غریبۍ د خط لاندې قرار لري شامل دي.

مخکې د پالیسۍ دغه فعالیتونه د ریاست په سطحه رهبري کېدل. مګر د رتبو او معاشاتو سیسټم د بررسۍ د ټیم د وړاندیزونو سره سم، د خصوصي سکتور د پراختیا عمومي ریاست لخوا چې د پراختیايي چارو ریاست او کوچنۍ او منځنۍ سوداګرۍ مدیریت هم ورسره شامل دی رهبري کېږي.

 

د صنایعو د پراختیا عمومي ریاست د خپلې پالیسۍ د دطرحې او ترتیب په برخه کې د افغانستان صنایع طرحه او ترتیب کړي او په هغې باندې یې مشوره کړې ده. د صنایعو د پالیسۍ سند د کوچنۍ او منځنۍ سرمایه ګذارۍ او د سکتوري فعالیت شپږو پلانونو له خوا چې د هغو سکتورونو د پراختیا او ملاتړ لپاره اقدامات ترسره کوي حمایه او تقویه کیږي. د پلانونو د عملي کولو مسوليت د خصوصي سکتور عمومي ریاست، د پراختیایي چارو ریاست او کوچنۍ او منځنۍ سرمایه ګذارۍ مدیریت پورې اړه لري.

د خصوصي سکتور د پراختیا عمومي ریاست په افغانستان کې د اقتصاد د رسمي کولو د تشویق په خاطر یو شمېر اضافي اقدامات ترسره کوي، د بېلګې په توګه دولتي قراردادونو ته د افغاني شرکتونو لاسرسی او د سوداګریزو فعالیتونو د مرکزي ثبت ریاست، مشاغلو، او فعلي مالکیت سره ملاتړ او همکاري ترڅو په ولایتونو کې خپلو خدمتونو ته پراخوالی ورکړي. همدارنګه د خصوصي سکتور د پراختیا عمومي ریاست په غونډو، کنفرانسونو کې د ګډون، او په موافقتنامو باندې د بحثونو او مذاکرو له لارې همدارنګه په کوچنۍ او منځنۍ سرمایه ګذارۍ د بحث لپاره او د خصوصي سکتور اړوندو مسایلو د بحث پر وخت د سوداګرۍ نړۍ وال سازمان ته د لاسرسي په پروسه کې او د نړۍ والې سوداګرۍ له عمومي ریاست سره به نږدې کار او همکاري کوي.

ددې لپاره چې خپله دنده په ښه او موثره توګه ترسره کړي، ډېره مهمه ده چې د خصوصي سکتور د پراختیا عمومي ریاست د خصوصي سکتور سره په ارتباط د هغو ضرورتونو په خاطر چې منځته راځي او هغه څه چې افغان سوداګر ورسره مخ دي، تامین کړي او دغه کار باید د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د فعالیتونو د ملاتړ او پالیسیو د مسیر ټاکلو په برخه کې په سوداګریزه ټولنه کې ترسره کړي. نو په دې اساس د مناسبو میکانیزمونو برقرار ساتل د خصوصي سکتور د پراختیا عمومي ریاست یو ځانګړی اصل دی ترڅو له دې لارې له خصوصي سکتور سره مشوره وکړي.

په راتلونکو ۱۲ میاشتو کې به د مناسبو همغږي راوستونکو ادارو له لارې د پلانونو د فعالیت پر عملي کولو، د نړۍ والې سوداګرۍ د درجه بندۍ په لیست کې د افغانستان د راوستلو لپاره د یو پلان په طرحه او عملي کولو، د صنایعو او کوچنیۍ او منځنۍ سوداګرۍ د پالیسۍ پوره کولو او د رسمي کولو لپاره د یوې مناسبې طرحې ته بنسټیزه او عمده توجه کیږي.