د کوچینو او منحنیو سوداگریزو چارو د پراختیا او تنظیم ریاست

د کاز لاندی