د صنعتي پارکونو ریاست

د صنعتي پارکونو ریاست

د صنعتي پارکونو د ریاست بنسټیزه دنده د ۱۶ پارکونو اداره کول، ښه والی او د غالیو درې پارکه چې د دې ریاست پورې تړاو لري، او د خصوصي سکتور لپاره د صنعتي پارکونو د ښو او غوره نویو ساحو برابرول دي. په دې توګه، نوموړی ریاست د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د لومړۍ شمېرې ستراتیژیک هدف د لاسته راوړلو په برخه کې چې له د سوداګرۍ لپاره د یو غوره چاپیریال رامنځته کول او افغانستان د نړۍ وال بانک د سوداګرۍ کولو په برخه کې یوې لوړې پوړۍ ته رسول څخه عبارت دي په دې برخه کې یو مهم رول ترسره کوي.

مګر په افغانستان کې په دې برخه کې د صنعتي پارکونو ریاست یواځنۍ مسوله اداره نه ده ـ د صنعتي پارکونو د پراختیا څانګه (ایسا) د شپږو صنعتي پارکونو د اداره کولو مسولیت په غاړه لري. په دې سربیره، په ۲۰۰۹ کال کې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ د ملاتړ اداره (ایسا) د صنعتي پارکونو د پرمختګ یو ستراتیژي طرحه او ترتیب کړې چې په هغې کې د صنعتي پارکونو د پرمختګ د یوې خپلواکې ادارې د جوړېدو وړاندیز شوی دی ترڅو د سوداګرۍ وزارت او په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ د ملاتړ ادارې (ایسا) دواړو دنده او مسولیت دغې نوې ادارې ته ولېږدول شي. نو دغه وړاندیز وروسته په ۲۰۰۹ کال کې د وزیرانو شورا لخوا و منل شو.

 

په داسې حال کې چې د یوې خپلواکې ادارې جوړول یو سالم مفهوم ولري، خواوې، حقوقي موقف او د صنایعو د پرمختګ د خپلواکې اداري د راپور ورکولو جوړښت چې د ایسا په ستراتیژۍ کې روښانه شوی وي یوې کتنې او بررسۍ ته اړتیا لري.  په پای کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په ۲۰۱۱ کال کې د صنعتي پارکونو په مدیریت او رهبرۍ باندې د توضیحاتو یو لنډ سند ترتیب کړ. د لنډ وخت لپاره، نومړی سند وړاندیز کوي چې نه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او نه په افغانستان کې د سوداګرۍ د ملاتړ اداره (ایسا) د صنعتي پارکونو ټول مسولیت په غاړه لري، بلکې د صنعتي پارکونو لپاره یوه واک لرونکې مسوله او خپلواکه اداره جوړه شوې ده.

 

د لنډو توضیحاتو دغه سند اوسمهال د وزارت او نورو اړوندو ادارو (ایسا، نړۍ وال بانک، د USAID دفتر او نورو) تر کتنې او بررسۍ لاندې قرار لري. امکان لري چې دغه کار د پوره کېدو لپاره میاشتې په بر کې ونیسي، او په بنسټيزه او مهمه توګه به نور وخت هم ونیسي ترڅو عملي او په ښه توګه ترسره شي. نو په سوداګرۍ او صنایعو وزارت کې د صنعتي پارکونو د نوي ریاست کاري خواوې چې د صنعتي پارکونو په ښه والي او څارنې باندې غور کوي او د اصلاحاتو لپاره یو شمېر بنسټیز تیاری به وروسته پاتې شي.