د سوداگریزو فعالیتونو د ثپت دندو او فکر ي مالکیت ریاست

  1. د سوداګریزو فعالیتونو د مرکزي ثبت، مشاغلو او فکري مالکیت ریاست

 د سوداګریزو فعالیتونو د مرکزي ثبت، مشاغلو او فکري مالکیت ریاست دنده لري چې د سوداګریزو شرکتونو، برخه لرونکي او ضمانتي د جوړېدو پروسه چې په افغانستان کې د قانوني بنسټونو په توګه کار کوي، تنظیم او کنټرول کړي. د یادولو وړ ده چې د سوداګریزو فعالیتونو د مرکزي ثبت، مشاغلو او فکري مالکیت ریاست هغو پانګونکو ته چې په افغانستان کې د فعالیت کولو هوډ لري د ثبت خدمتونه وړاندې کوي او دا چې د شرکت لپاره نوم او د مالیاتو سمه شمېره شتون لري او ټول قانوني مقررات یې پوره شوي او په رسمي جریده کې خپاره شوي دي، اطمینان ورکوي. په دې اساس نوموړی ریاست د وزارت د ستراتیژیک هدف په لاسته روړلو کې چې د سوداګرۍ لپاره د غوره شرایطو برابرولو او افغانستان د نړۍ وال بانک د سوداګرۍ کولو په برخه کې لوړو پوړیو ته رسولو څخه عبارت دی بنسټیزه دنده ترسره کوي.

 

پر دې سربېره د سوداګریزو فعالیتونو د مرکزي ثبت، مشاغلو او فکري مالکیت ریاست د اسنادو د ساتنې او مرکزي ثبت پورې اړوند معلوماتو او پانګونې په برخه کې او د پانګونې د مرکزي ثبت په هکله او د افغانستان د قوانینو سره په مطابقت د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې مسوولیت په غاړه لري.

 

د سوداګریزو فعالیتونو د مرکزي ثبت، مشاغلو او فکري مالکیت ریاست کاري خواوو ته په کتنې د اقتصاد د رسمي کولو په موخه د دولت په پروګرامونو کې مهمه دنده ترسره کوي او په همدې اساس دغه ریاست باید د پانګونکو د مرکزي ثبت د هڅونې او ښه والي، فعالیتونو د پراختیا او نورو ولایتونو ته د خدمتونو وړاندې کولو په خاطر د یوې سیستماتیکې تګلارې نه کار واخلي. په دې توګه د سوداګریزو فعالیتونو د مرکزي ثبت، مشاغلو او فکري مالکیت ریاست خپل کاري فعالیتونه د راتلونکي کال په تیریدو سره پر نوموړو اهدافو چې د خدمتونو د ښه والي او نورو ولایتونو ته د فعالیتونو د غزولو څخه عبارت دي تر غور لاندې نیسي.