د جوازنامو ریاست

 

      د جواز نامو ریاست

د جواز ورکولو ریاست د شپږ ډولو جوازونو د تنظیم او مدیریت مسولیت په غاړه لري چې د هغې له جملې نه د څلورو سوداګریزو جوازونو (صادرات، واردات)، یو ډول د حمل او نقل جواز او یو ډول د کمیشنکارۍ جواز نومونه اخستلی شو. یاد ریاست د هېواد په داخل او بهر کې د سوداګرۍ او مالونو د لیږد په برخه کې د مناسبو او وړ کسانو په اړه د اطمینان حاصلولو په موخه جواز ورکوي. په دې توګه د جواز ورکولو د طرزالعملونو د ساده کولو او ښه والي په برخه کې د جواز ورکولو ریاست کامیابي به د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لپاره د دغې وزارت د لومړي ستراتیژیک هدف په لاسته راوړلو کې ډېر د ارزښت وړ وي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لومړی ستراتیژیک هدف د سوداګرۍ لپاره د یوې ښې زمینې برابرولو او د نړۍ وال بانک د سوداګرۍ کولو په برخه کې افغانستان یوې لوړې پوړۍ ته رسولو څخه عبارت دی.

د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د جواز ورکولو پروسې په ۲۰۰۴ کال کې تر کتنې لاندې ونیول شوې چې د هغې په اثر په دې پروسه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. په دې سربېره په ۲۰۰۸ کال کې د ځینو امکاناتو ګزارش چې څنګه وکولای شي د جواز ورکولو اجرات په درسته توګه ترسره شي له دې سره په ملتیا ځینې وړاندیزونه د جواز ورکولو د یوې ادارې د رامنځته کولو په اړه د یوې واحدې مرجع په توګه د ټولو دولتي جوازونو د ورکولو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ځینو څانګو د لغوه کولو له لارې وړاندې کوي. په موجوده وخت کې د مالیې نړۍ وال شرکت ځینې د یادو وړاندیزونو څخه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د جواز ورکولو د شپږو واحدونو د اصلاحاتو له لارې عملي کوي. دغې شرکت د جواز ورکولو د مصارفو کمول، د جواز ورکولو د ستونزمنې پروسې سمول او د جواز ورکولو په پروسه کې د شفافیت زیاتوالی د اړوندو اسنادو د ثبت له لارې او دا چې ولې او څنګه جوازونه شرکتونو ته ورکړل شي، په پام کې نیولي دي. په هر حال د نړۍ وال مالي شرکت پروژه په خپله لومړنۍ مرحله کې قرار لري او نور وخت ته اړتیا دی ترڅو له دې پروژې نه د پام وړ پایلې لاسته راوړي.

  نو د جواز ورکولو ریاست بنسټیزې څانګې خپل کار او فعالیتونه د اصلاح شویو پروسو سره سم نوي کوي او د داخلي او خارجي جوازنامو د ورکولو او مهمو شرکتي، انفرادي او ترانزيتي جوازنامو اجرات ترسره کوي.