دوارداتو پروسیجرونه

 د ښکتنې لینکونو په وسیله تاسو کولای شی چې د افغانستان د وارداتې پروسیجرونو په اړوند مجموعې اسناد ډانلوډ کړی

 1. د زغره والو ګاډو د واردولو لپاره د جواز صادرولو سيستم
 2. د نشه يی درملو د واردولو لپاره د جواز صادرولو سيستم
 3. د اوزون د تخريب كولو د موادو د واردولو لپاره د جواز صادرولو سيستم
 4. د فلمونو د واردولو لپاره د جواز صادرولو سيستم
 5. د مخابراتي دستګاوو د واردولو لپاره د جواز صادرولو سيستم
 6. د وترنرۍ د وسايلو او درملونو د واردولو لپاره د جواز صادرول سيستم
 7. د پوځي تجهيزاتو د واردولو لپاره د جواز صادرولو سيستم (د جنګي توکو او مهاتو په استثنا)
 8. د خطر له مخامخ کٻدونکو واردولو لپاره د جواز صادرولو سيستم
 9. د درملو، طبي وسايلو او د فارمسۍ د توکو د واردولو لپاره د جواز صادرولو سيستم
 10. آيا تاسې د وارد شويو توکو په اړه منطقي پاملرنې په نظر کې نيولي دي؟
 11. د وارد شويو مالونو او اجناسو د ترخيص پر مهال د تاجر فعاليت
 12. د برخو تشريح SAD د واردولو د يوې اعلاميې لپاره د IM ضميمه
 13. ايا کوم داسی ستندردونه شته چی د وارداتی توکو په اړه تطبيق شی