اوزبیکستان - افغانستان

د تعرفې نرخ

سرچینې:

http://www.macmap.org/AdvancedSearch/RawData/TariffResult.aspx?reporter=860&partner=004&productlength=6&year=2012&source=1

د نورو مالیاتو په اړه چې تطبیقیږي د معلوماتو لپاره:

http://www.dutycalculator.com/hs-code-duty-rate-import-restrictions/711319/jewelry-with-precious-stones/7113.19.5085/7113.19.0000/2570/

عمومي اړین سندونه:

لینکونه:

http://web.ita.doc.gov/tacgi/overseasnew.nsf/alldata/Uzbekistan#Documentation

http://www.iamovers.org/new%20images/member/shippers/uzbekistan.pdf