د اطلاعاتو ورکول مسول

نوم : محمد یونس "شفق"

شمیره : 0786543344

ایمیل:  yonus.shafaq@moci.gov.af