دستآورد های وزارت صنعت وتجارت

فعالیت و دستاوردهای وزارت صنعت وتجارت در پروژه های انکشافی سال ۱۳۹۸

۱:قانون تنظیم امور اتاق ها ؛

۲:طرح وترییب پلان عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸ وزارت صنعت وتجارت ؛

۳:طرح دیزاین و فعال ساختن سیستم Online verification  برای ریاست عمومی ثبت مرکزی ؛

۴: طرح تدوین برنامه ملی داری اولویت برای انکشاف سکتور خصوصی (PSD NPP ) انکشاف سکتور خصوصی برنامه ملی داری اولویت و طی مراحل تصویب آن ؛

۵: سروی پارک های صنعتی٫ تحلیل معلومات قبلی وسایر امور مربوط به اجراات در مورد پارک های صنعتی ؛

۶:طرح بهبود تجارت فرامرزی(پروسیجر صادراتی) ؛

۷:نهایی سازی طرزالعمل انسجام فعالیت های آتشه های تجارتی ؛

 

فعالیت ها ودستاورد های وزارت صنعت وتجارت در پروژه های انکشافی سال ۱۳۹۸

۱:کار اعمار ساختمان تعمیر صنعت وتجارت در ۳ولایت (پروان٫دایکندی وهلمند) تکمیل وبهره برداری سپرده شده است.

۲:کار اعمار زیربناها در پارک های صنعتی کابل و ولایات (میدان وردک٫ جمعه محمد محمدی) ۸۰ فیصد پیشرفت نموده ودر حال تکمیل شدن میباشد.

۳:کار مقدماتی پروژوی در بخش های مختلف پارک های صنعتی کابل ٫ هرات ٫ ننگرهار٫ کندهار ٫ فاریاب ٫ خوست ٫ غزنی ٫ هلمند ٫ پکتیا ولوگر جریان دارد.