موافقت نامه ها و یاد داشت های تفاهم

نوت: کسانیکه به متن معاهدات مندرج در فهرست نیاز دارند، میتوانند درخواست رسمی جهت دریافت آن به مقام محترم وزارت صنعت وتجارت ارائه نمایند.

فهرست موافقتنامه‌ها و یادداشت های تفاهم موجود
شماره کشور موافقتنامه تاریخ امضاء وضعیت نشر در جریده رسمی
جنوب آسیا
1  پاکستان  موافقتنامه تجارت ترانزیتی (اپتا) ۶ / ۸ / ۱۳۸۹
(28/10/2010)
نافذ جریده شماره 1063 مورخ 10/8/1390
2   هند موافقتنامه تجارت ترجیحی ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۸۱
(6/3/2003)
نافذ نشر نگردیده است
3 یادداشت تفاهم همکاری در عرصه ستندردیزیشن ۲۱ / ۱ / ۱۳۸۵
(10/4/2006)
نافذ نشر نگردیده است
4 یادداشت تفاهم همکاری در زمینه منسوجات، پوشاک، سرمایه گذاری، اطاعت پذیری و ارتقای مهارت ها  ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳
(7 / 1/ 2015)
نافذ نشر نگردیده است
5 موافقتنامه وسایط نقلیه ماشین دار ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۶
(11/9/2017)
نافذ نشر نگردیده است
آسیای مرکزی
6 تاجکستان  موافقتنامه تجاری ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۳
(13/9/2004)
نافذ نشر نگردیده است
7 موافقتنامه پیرامون توسعه و حمایت از سرمایه گذاری ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۲
(20/3/2014)
نافذ نشر نگردیده است
8 موافقتنامه همکاری های اتاق های تجارت و صنایع ۲۴ / ۶ / ۱۳۸۳
(14/9/2004)
نافذ نشر نگردیده است
9 موافقتنامه حمل و نقل، ترانزیت، بار و مسافران 2005 نافذ نشر نگردیده است
10 ترکمنستان موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجارتی ۱۴ / ۴ / ۱۳۸۶
(5/7/2007)
نافذ نشر نگردیده است
11 یادداشت تفاهم در مورد همکاری در عرصه صنعت قالین ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۶
(3/7/2017)
نافذ نشر نگردیده است
12 موافقتنامه همکاری ها میان اتاق های تجارت و صنایع دو کشور ۷ / ۳ / ۱۳۹۰
(28/5/2011)
نافذ نشر نگردیده است
13 موافقتنامه حمل و نقل و ترانزیت ۱۴ / ۴ / ۱۳۸۶
(5/7/2007)
نافذ نشر نگردیده است
14 چارچوب موافقتنامه درباره همکاری در رابطه به احداث خط آهن ۷ / ۳ / ۱۳۹۰
(28/5/2011)
نافذ نشر نگردیده است
15 قرارداد در مورد دوستی و همکاری ۷ / ۳ / ۱۳۹۰
(28/5/2011)
نافذ جریده شماره 1075 مورخ 15/1/1391
16  ازبکستان   موافقتنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۶
(5/12/2017)
نافذ نشر نگردیده است
17 موافقتنامه ترانزیت اموال ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۶
(5/12/2017)
نافذ نشر نگردیده است
18 موافقتنامه در عرصه ترانسپورت و ترانزیت 8 / ۶ / ۱۳۸۳
(29/8/2004)
نافذ نشر نگردیده است
19 موافقتنامه همکاری اتاق های تجارت ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۸۳
(2/3/2005)
نافذ نشر نگردیده است
20 موافقتنامه همکاری حمل و نقل خط آهن 1382/9/17
(8/12/2003)
نافذ نشر نگردیده است
21  قزاقستان  موافقتنامه همکاری های اقتصادی و تجارتی ۲۷ / ۱ / ۱۳۸۳
(15/4/2004)
نافذ نشر نگردیده است
22 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری ۶ / ۷ / ۱۳۹۱
(27/9/2012)
نافذ نشر نگردیده است
آسیای میانه
23 ایران  موافقتنامه بازرگانی (تجارتی) ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۱
(5/1/2003)
نافذ نشر نگردیده است
24 موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری ۷ / ۳ / ۱۳۸۵
28/5/2006
نافذ نشر نگردیده است
25 موافقتنامه کمیته مشترک چابهار ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۸۲
(8/3/2004)
نافذ نشر نگردیده است
26 تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد چابهار ۱۳ / ۲ / ۱۳۹۱
(2/5/2012)
نافذ نشر نگردیده است
27 موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۱
(5/1/2003)
نافذ نشر نگردیده است
28 تفاهم نامه همکاریهای تجارتی و اقتصادی ۱۷ / ۶ / ۱۳۸۲
(8/9/2003)
نافذ نشر نگردیده است
29 تفاهمنامه نشست مشترک وزیر تجارت و صنایع افغانستان و وزیر بازرگانی ایران ۹ / ۴ / ۱۳۸۸
(30/6/2009)
نافذ نشر نگردیده است
30 تفاهمنامه همکاری مشترک اقتصادی و صنعتی ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۶
(22/9/2007)
نافذ نشر نگردیده است
31 تفاهم نامه فروش فرآورده های نفتی ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۰
(8/6/2011)
نافذ نشر نگردیده است
32 عربستان سعودی  موافقتنامه همکاری های همه جانبه ۶ / ۲ / ۱۳۹۲
(26/4/2013)
نافذ جریده شماره 1164 مورخ 10/12/1393
33 ترکیه موافقتنامه تجارتی و همکاری های اقتصادی ۲۲ / ۱ / ۱۳۸۳
(10/6/2004)
نافذ نشر نگردیده است
34 موافقتنامه انکشاف و حمایه سرمایه گذاری های متقابل ۲۲ / ۱ / ۱۳۸۳
(10/6/2004)
نافذ نشر نگردیده است
35 موافقتنامه کمک و همکاریهای متقابل درمورد مسایل گمرکات ۶ / ۲ / ۱۳۸۴
26/4/2005
نافذ نشر نگردیده است
36 موافقتنامه ترانسپورت بین المللی جاده یی ۷ / ۲ / ۱۳۸۴
(27/4/2005)
نافذ نشر نگردیده است
37 تفاهم همکاری تخنیکی میان اداره ملی ستندرد افغانستان و انستیتوت ستندرد ترکیه ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۱
(8/10/2012)
نافذ نشر نگردیده است
38 تفاهم نامه همکاری در عرصه تشبثات کوچک و متوسط ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۷
(11/5/2018)
نافذ نشر نگردیده است
39 موافقتنامه دوستی و مشارکت استراتیژیک ۲۶ / ۷ / ۱۳۹۳
(18/10/2014)
نافذ جریده شماره 1214 مورخ 25/3/1395
40 آذربایجان  موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۶
(1/12/2017)
نافذ نشر نگردیده است
41 موافقتنامه در مورد همکاری اقتصادی و تجارتی ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۶
(1/12/2017)
نافذ نشر نگردیده است
آسیای شرقی
42  چین  یادداشت تفاهم همکاری ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۷
(5/12/2018)
نافذ نشر نگردیده است
43 موافقتنامه همکاری های اقتصادی و تجارتی ۲۹ / ۳ / ۱۳۸۵
(19/6/2006)
نافذ نشر نگردیده است
44 توافق نامه همکاری های اقتصادی و تخنیکی ۲۹ / ۳ / ۱۳۸۵
(19/6/2006)
نافذ نشر نگردیده است
45 موافقتنامه همکاری شورای توسعه تجارت بین المللی چین و اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان ۲۹ / ۳ / ۱۳۸۵
(19/6/2006)
نافذ نشر نگردیده است
46 موافقتنامه همکاری اتاق تجارت افغانستان و چین ۲۹ / ۳ / ۱۳۸۵
(19/6/2006)
نافذ نشر نگردیده است
47 یادداشت تفاهم همکاری زراعتی ۲۹ / ۳ / ۱۳۸۵
(19/6/2006)
نافذ نشر نگردیده است
48 پروتوکول شرایط حفظ الصحه نباتی برای صادرات زعفران از افغانستان به چین ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۵
(16/5/2016)
نافذ نشر نگردیده است
49 پروتوکول شرایط حفظ الصحه نباتی جهت صادرات جلغوزه سیاه افغانستان به چین ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۷
(10/6/2018)
نافذ نشر نگردیده است
50 یادداشت تفاهم احداث مشترک کمربند اقتصادی راه ابرشیم و راه آبی ابریشم قرن 21 ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۵
(16/5/2016)
نافذ نشر نگردیده است
51 اندونزیا  موافقتنامه در مورد دوستی و همکاری ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۱
(9/11/2012)
نافذ جریده شماره 1164 مورخ 10/12/1393
52 استرالیا موافقتنامه سند همکاری دراز مدت و فراگیر ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۱
(20/5/2012)
نافذ نشر نگردیده است
اروپا
53   چک موافقتنامه همکاری اتاق تجارت ۵ / ۴ / ۱۳۸۴
(26/6/2005)
نافذ نشر نگردیده است
54  روسیه موافقتنامه تجارتی و اقتصادی 2011 مطابق 1389 نافذ جریده شماره 1068 مورخ 5/10/1390
55 موافقتنامه در مورد ایجاد کمیسیون مشترک پیرامون همکاری های تجارتی - اقتصادی ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۰
(14/6/2011)
نافذ نشر نگردیده است
56 اوکراین موافقتنامه تجارتی و همکاری های اقتصادی ۱۶ / ۱ / ۱۳۸۳
(4/4/2004)
نافذ نشر نگردیده است
57 توافق نامه همکاری های اتاق تجارت و صنایع ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۲
(3/7/2003)
نافذ نشر نگردیده است
58 موافقتنامه ایجاد کمیسیون مشترک بین الحکومتی در عرصه همکاری های تجارتی و اقتصادی ۲۶ / ۱ / ۱۳۹۶
(15/4/2017)
نافذ نشر نگردیده است
59 ایتالیا  توافق نامه در مورد کمک مالی ایتالیا به سرمایه گذاری های کوچک در افغانستان ۵ / ۸ / ۱۳۸۸
(27/10/2009)
نافذ نشر نگردیده است
60 آلمان  معاهده تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری  ۳۱ / ۱ / ۱۳۸۴
(20/4/2005)
نافذ نشر نگردیده است
61 پروتوکول میان افغانستان – شبکه موسسات غیر دولتی آلمان ۵ / ۹ / ۱۳۸۶
(26/11/2007)ُ
نافذ نشر نگردیده است
62 هالند  یادداشت تفاهم نامه پیرامون پروگرام  همکاری با بازارهای نو ظهور (PSOM) ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۸۳
(15/3/2005)
نافذ نشر نگردیده است
63 بریتانیا  توافقنامه اتاق های تجارت و صنایع ۱ / ۸ / ۱۳۸۲
(23/10/2003)
نافذ نشر نگردیده است
64 کروشیا موافقت نامه اتاق های تجارت و صنایع ۱۷ / ۱ / ۱۳۸۹
(6/4/2010)
نافذ نشر نگردیده است
65 موافقتنامه همکاری جامع دراز مدت ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۵
(9/7/2016)
نافذ جریده شماره 1287 مورخ 16/12/1396
66 بلاروس موافقتنامه ایجاد کمیسیون تجارتی و اقتصادی ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۶
(16/8/2017)
نافذ نشر نگردیده است
67 پولند  موافقتنامه چارچوب همکاری ۲۵ / ۹ / ۱۳۹۱
(15/12/2012)
نافذ نشر نگردیده است
امریکا
68 آمریکا موافقتنامه انکشاف و تشویق سرمایه گذاری ۲۹ / ۱ / ۱۳۸۳
(17/4/2004)
نافذ نشر نگردیده است
69 موافقتنامه انکشاف روابط تجاری و سرمایه گذاری ۲۹ / ۱ / ۱۳۸۳
(17/4/2004)
نافذ نشر نگردیده است
70 بیانیه مشترک همکاری تجارتی ۱۹ / ۴ / ۱۳۸۶
(10/7/2007)
نافذ نشر نگردیده است
71 یادداشت تفاهم میان وزارت تجارت افغانستان و اداره تجارت بین المللی تجارت خارجی و دفتر نمایندگی تجارت امریکا ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۲
(6/6/2003)
نافذ نشر نگردیده است
72 اعلامیه مشترک جلسه شورای تیفا ۱۷ / ۸ / ۱۳۸۹
(8/11/2010)
نافذ نشر نگردیده است
73 تفاهم نامه بمنظور تلاش مشترک در راستای توانمندی اقتصادی زنان و ارتقاء زنان تجارت پیشه ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۲
(16/6/2013)
نافذ نشر نگردیده است
74 کانادا یادداشت تفاهم درمورد کاربرد و امتیازات کشورهای کمتر انکشاف یافته     ( LDC) ۱۵ / ۳ / ۱۳۸۲
(5/6/2003)
نافذ نشر نگردیده است
75   برازیل موافقتنامه بنیادی همکاری های تخنیکی ۱۰ / ۵ / ۱۳۸۵
(1/8/2006)
نافذ نشر نگردیده است
موافقت نامه های چند جانبه
شماره کشورها موافقتنامه تاریخ امضاء وضعیت نشر در جردیده رسمی
1 افغانستان - ایران - هند موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی (موافقتنامه چابهار)  ۳ / ۳ / ۱۳۹۵
(23/5/2016)
نافذ جریده شماره 1250 مورخ 25/12/1395
2 افغانستان - ایران - تاجکستان موافقتنامه سه جانبه مسیرهای حمل و نقل بین المللی میان  ۲۸ / ۳ / ۱۳۸۲
(18/6/2003)
نافذ نشر نگردیده است
3 افغانستان - ایران - هند یادداشت تفاهم اجلاس سه جانبه در زمینه توسعه و ساخت زیربناهای حمل ونقل و ترانزیت در مسیر چابهار- میلک – زرنج و دلارام میان  ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۱
(5/1/2003)
نافذ نشر نگردیده است
4 افغانستان - ایران - ازبکستان موافقتنامه سه جانبه مسیرهای حمل ونقل بین المللی میان افغاسنتان - ایران و ازبکستان ۲۸ / ۳ / ۱۳۸۲
(18/6/2003)
نافذ نشر نگردیده است
5 افغانستان، آذربیجان، گرجستان، ترکیه و ترکمنستان موافقتنامه همکاری های ترانزیتی و ترانسپورتی (راه لاجورد)  ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۶
(15/11/2017)
نافذ نشر نگردیده است