ریاست اطلاعات وارتباط عامه

نام: جواد دبیر

سمت: ریس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگو،

متولد :6  جنوری 1984،

  • کارشناسی ارشد: رشته مطالعات جامعه جهانی، دانشگاه دوشیشا، کیوتو، جاپان، 2015
  • کارشناسی: رشته ادبیات در دانشگاه کابل، 2007
  • تجربه کاری در سازمان های خصوصی، دولتی و غیردولتی،

شماره تماس: 0093202500328 /765690484  0093

ایمیل dabir.mcn@gmail.com :