ریاست اطلاعات وارتباط عامه

نام: جواد دبیر

موقف: رئیس اطلاعات وارتباط عامه

شمارهء تماس: 0093202500328

ایمیل: dabir.mcn@gmail.com