گزارش ها

شماره عنوان فایل
1 پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری طی سال مالی 1398  مشاهده ودانلود
2 رویداد جلسه کمیته جندر 1398.07.30 مشاهده ودانلود
3  گزارش ربع اول سال مالی 1398 مشاهده ودانلود
4 گزارش شش ماه اول سال مالی 1398 مشاهده ودانلود
5 گزارش ربع سوم سال سال مالی 1398 مشاهده ودانلود
6 گزارش سالانه سال مالی 1398 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری مشاهده ودانلود
7 گزارش تحلیلی نظارت از ویبسایت های 44 ادارهء دولتی سال 1398-1399 مشاهده ودانلود
8 گزارش ونظر خواهی  درمورد پاسخدهی دولت به ملت مشاهده ودانلود
9 گزارش تجارت افغانستان طی سال 1399 مشاهده ودانلود
10 وضعیت تجارت افغانستان با کشور های منطقه و فرا منطقه طی سال 2020 مشاهده ودانلود