درچهارمین جلسه بوردحمایت ازسرمایه گذاری گام های ذیل برداشته شد:

yonus_shafaq
چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۰ - ۱۴:۳۹
سرمایه گذاری

امضای تفاهمنامه میان وزارت صنعت وتجارت ودانشگاه های کابل وکاتب جهت حمایت ازکارآفرینان برای ساخت مراکزحمایوی تجارت وپلان رقابتی شان؛ این وزارت متعهد به فراهم سازی تسهیلات سرمایه گذاری برای کارآفرینان درکشور است.

همچنان دراین جلسه موارد ذیل بحث شد:

- آسان سازی بستن جوازتجارت

- حضور افغانستان درنمایشگاه 2020 دُبی

- فرصت های سرمایه گذاری درمسلخ ها

- آخرین گزارش ها درمورد پشرفت توزیع زمین وتکمیلی چهارپروژه درپارک های صنعتی کندهار، وردک، هرات وکابل و آغاز پروژه های جدید درپروان وخوست