اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

reza_admin
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Publish Date

Closing Date

Location وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می­شود، وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد، قرارداد "دو نوع تیل(پطرول و دیزل) مورد ضرورت وسایط نقلیه برای سال 1400 همچنان تدارک گاز محروقاتی برای تسخین دفاتر خویش را با شماره داوطلبی(MOIC/SS/G/1400/007) با شرکت (تورید مواد نفتی ضیائی پطرولیم دارنده شماره جواز 194 و با آدرس  اصلی شهر شبرغان ولایت جوزجان و نماینده گی شهر نو مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ(2،548،783)دو میلون پنجصد و چهل و هشت هزار و هفتصد و هشتاد و سه افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان، جوار شورای ملی سابقه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد".