اعلان دعوت به داوطلبی

reza_admin
اعلان دعوت به داوطلبی

Publish Date

Closing Date

Location کابل

وزارت محترم صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی پروژه‌ی "تدارک قرطاسیه باب وزارت صنعت و تجارت برای سال (1401) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه ارایه نماید.

بدینوسیله تمام داوطلبان واجدشرایط می‌توانند الی مورخ 1401.4.20 یک نقل شرطنامه را در فلش از ریاست تدارکات این وزارت اخذ و آفرهای سربسته خویش را در زمان معین جلسه آفرگشایی که درذیل ذکر گردیده است ارایه نموده و اشتراک نمایند

جلسه آفرگشایی آن مورخ 21/4/1401 ساعت ده بجه قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت صنعت و تجارت دایر می‌گردد و تضمین آفر مبلغ (60000) افغانی (شصت هزار افغانی) پول نقد و یا بانک گرانتی قابل اعتبار می‌باشد.

یاداشت: در صورتی که تاریخ آفرگشایی به روز رخصتی مصادف گردد بعد از رخصتی اولین روز کاری آفرگشایی خواهد بود.

لطف نموده پول حق‌الاشاعه خویش را از نزد محترم محمد طاهر پوسته رسان این وزارت اخذ و کتینگ را رسماً گسیل دارید.