د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست

نوم: جواد دبير
دنده : دعامه اړیکو اواطلاعاتوریس او ویاند
دزیږېدونېټه:د جنورۍ ۶مه، 1984،
•    ماسټري: د نړیوالې ټولنې د مطالعاتو څانګه ، دوشیشا، کیوتو،پوهنتون، جاپان، 2015
•    ماسټري: دژبو او ادبیاتوپوهنځی کابل پوهنتون، 2007
•    په خصوصي،دولتي او غیردولتي سازمانونو کې کاري تجربه.
داړیکو شمېره: 0093202500328 /765690484  0093
بریښنالیک: dabir.mcn@gmail.com :