د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست

نوم: جواد دبیر

موقف: د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس

شمیره: 0093202500328

ایمیل: dabir.mcn@gmail.com