کلنۍ

شمیره عنوان میاشتی کال فایل
1 کلنۍ   1391 کتنه او ډاونلوډ
2 کلنۍ   1391 کتنه او ډاونلوډ
3 کلنۍ   1392 کتنه او ډاونلوډ
4 کلنۍ   1392 کتنه او ډاونلوډ
5 کلنۍ حمل،ثور وجوزا 1398 کتنه او ډاونلوډ
6 کلنۍ سرطان ،اسد وسنبله 1398 کتنه او ډاونلوډ
7 کلنۍ میزان ، عقرب وقوس 1398 کتنه او ډاونلوډ
8 کلنۍ   1399 کتنه او ډاونلوډ
9 کلنۍ   1402 کتنه او ډاونلوډ
10 کلنۍ   1402 کتنه او ډاونلوډ
11 کلنۍ

چنګاښ، زمری او وږی

1402 کتنه او ډاونلوډ