کلنۍ

شمیره عنوان میاشتی کال فایل
1 کلنۍ   1391 کتنه او ډاونلوډ
2 کلنۍ   1391 کتنه او ډاونلوډ
3 کلنۍ حمل،ثور وجوزا 1398 کتنه او ډاونلوډ
4 کلنۍ سرطان ،اسد وسنبله 1398 کتنه او ډاونلوډ
5 کلنۍ میزان ، عقرب وقوس 1398 کتنه او ډاونلوډ
6 کلنۍ   1399 کتنه او ډاونلوډ