گزارشونه

شماره عنوان فایل
1 د ۱۳۹۸ مالي کال په بهیر کې د اداري فساد پر وړاندي د مبارزي عملي پلان لیدنه او ډانلوډ
2 دجندرکمیټې غونډه 1398.07.30 لیدنه او ډانلوډ