عمومي کتنه

دیدگاه: زمینه سا زی برای ایجاد یک سکتور خصوصی انعطاف پذیر، توانمند و رقابت آمیز که نیروی محرک رشد اقتصادی فراگیر و پایدار بوده و کاهش فقر را در کشور تضمین نماید."ماموریت"سهم گیری فعال در رشد اقتصاد کشور از طریق تشویق و حمایت سکتور خصوصی با مشارکت ادارات و نهاد های ذیدخل.