د کابینې مصوبې

شمېره د مصوبې شمېره او د ناستې د ترسره کېدو نېته کتنه او ډاونلوډ
1   لیدنه او ډاونلوډ
2   لیدنه او ډاونلوډ
3   لیدنه او ډاونلوډ