اطلاعیه

reza_admin
اطلاعیه

ریاست تدویر نمایشگاه‌ی وزارت صنعت و تجارت "نمایشگاه‌ی ملی و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی" را به منظور بازاریابی، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و ترویج فرهنګ استفاده از آن به همکاری ادارات ذیربط و سکتورخصوصی به تاریخ ۲۱۲۴ سنبله سال مالی ۱۴۰۱ در محوطه ریاست تدویر نمایشگاه "کابل ننداری" تدویر می‌نماید.

شرکت‌های علاقه‌مند جهت اشتراک می‌توانند، به ریاست تدویر نمایشگاه‌ی این وزارت واقع چمن حضوری - کابل مراجعه نمایند.

شماره تماس:  - 07660607630772434759

ایمیل آدرس:/ Collect.expo22@gmail.com  hakim.khairkhaw2016@gmail.com

 

 

معلومات نمایشگاه و فورم اشتراک