دلومړنیو توکو بیې

دافغانستان اسلامي امارت
دصنعت او سوداګرۍ وزارت
دسیالۍ دپراختیا او له مستهلکینو څخه دملاتړریاست
 

د خوراکی او غیز خوراکی توکو اونیشی هنځنی بیی 

سرچینه: داحصایې او معلوماتو ملي اداره

#

دلومړنیو توکو بیې

ولایت

نیټه

حالت

1

د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی

کابل

از 20 - 25 سرطان 1398

مشاهده ودانلود

2

د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی

کابل

از 26 سرطان الی 1 اسد 1398

مشاهده ودانلود

3

د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی

کابل

از  2 - 8 اسد 1398

مشاهده ودانلود

4

د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی

کابل

از 9 - 15 اسد 1398

مشاهده ودانلود

5

د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی

کابل

از 16 الی 29 اسد 1398

مشاهده ودانلود

6

د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی

کابل

از 30اسد الی 6 سنبله سال 1398

مشاهده ودانلود

7

د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی

کابل

از 7 الی 12 سنبله سال 1398

مشاهده ودانلود

8 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل از 13 الی 20 سنبله سال 1398 مشاهده ودانلود
9 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل از 21 الی 26 سنبله 1398 مشاهده ودانلود
10 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل از 27 سنبله الی 2 میزان 1398 مشاهده ودانلود
11 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل از 3 الی 9 میزان 1398 مشاهده ودانلود
12 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل (از تاریخ 13 - 17 میزان) سال 1398 مشاهده و دانلود
13 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل (از تاریخ 20 - 24میزان) سال 1398 مشاهده ودانلود
14 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل (از تاریخ ۲۷میزان -۱عقرب) سال 1398 کتنه او ډاونلوډ
15 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل د لړم د میاشتی لومړی اونی)د 4-9 نیټه (1398کال کتنه او ډاونلوډ
16 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل د تلو د هیاشتی د دوىوو اونی )د 11 - 16 نیټو ( 1398 کال کتنه او ډاونلوډ
17 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل د تلی د هیاشتی دریوو اونی ) 19 - 22 د لړم ( 1398 کال کتنه او ډاونلوډ
18 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل د لړم د میاشتی څل رٌهو ا نًی )د 25 - 29 نیټو( 1398 کال کتنه او ډاونلوډ
19 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل د 2 - 6 نیټو ( 1398 کال کتنه او ډاونلوډ
20 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل )د 9 - 13 نیټو ( 1398 کال کتنه او ډاونلوډ
21 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل )د 16 - 20 نیټو ( 1398 کال کتنه او ډاونلوډ
22 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل )د 23 - 27 نیټو ( 1398 کال کتنه او ډاونلوډ
23 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل )د لېندۍ 30 - 4 هزغوهی ( 1398 کال کتنه او ډاونلوډ
24 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل د 7-11 نیته 1398 کال کتنه او ډاونلوډ
25 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل )د 14 - 18 نیټه ( 1398 کال کتنه او ډاونلوډ
26 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل ) 21 - 25 مرغومی( 1398 کال کتنه او ډاونلوډ
27 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل )د 28 مرغومی- 2 سلواغی نیټه ( 1398 کال کتنه او ډاونلوډ
28 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل اونی )د 5 - 9 نیټه ( 1398 کال کتنه او ډاونلوډ
29 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل ) 12 - 16 نیټو ( 1398 کال کتنه او ډاونلوډ
30 د خوراکی او غیر خوراکی توکو اونیزی منځنی بیی کابل )د 19 - 23 نیټو ( 1398 کال کتنه او ډاونلوډ

:د اړونده ویپاڼې لینک

http://www.database.cpcpd.gov.af/marketprice?fbclid=IwAR14UnWMOa9DRDSQGPO4voUJW4ve6SFBY2nBdnUTFtqBksPsMUlDsjV_p0w