د اطلاعاتو ورکول مسول

# نوم ژبه شمیره ایمیل
1 محمد یونس دری 0786543344 yonus.shafaq@moci.gov.af
2 نصیر احمد پشتو 0788103192 nasir_zakhil@yahoo.com
3 مصطفی انگلیسی 0796337573 mustafa.ahmadzoi@gmail.com

رهنمود استفاده از فورم تقاضای اطلاعات

با کلیک روی لینک زیر، فورم تقاضای اطلاعات را دانلود و خانه پری نماید. سپس  آن را به مسؤول دسترسی به اطلاعات، بخش آمریت مطبوعات ریاست اطلاعات  وارتباط عامه  تسلیم کنید. 

فورم تقاضای اطلاعات.docx

pdfاطلاعاتو ته لاس رسی قانون