متخصص انکشاف صادرات 

anwar_admin
یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۱۴:۳۳
متخصص انکشاف صادرات 

Publish Date

Closing Date

به منظور سپردن کار به اهل کار، ایجاد اداره سالم و کارا مبتنی بر اصل شایسته سالاری؛ وزارت صنعت و تجارت، بست متخصص انکشاف صادرات خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌سپارد.

معلومات کلی پست:

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

متخصص انکشاف صادرات    

بست:

NTA

وزارت یا اداره:

 وزارت صنعت و تجارت

بخش:

ریاست  امور صادرات

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

2

گزارشده به:

رئیس امور صادرات

گزارش گیراز:

ندارد    

کد بست:

 

تاریخ بازنگری:

11/10/1445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه : ارایه  مشوره های سودمند به رئیس امور صادرات بمنظور خدمات حمایوی و تشویقی به صادرکننده گان اموال و تولیدات داخلی در تمام مراحل صادراتی جهت تقویت و حمایت آنها

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی بست:

 1. طرح راهکار های مؤثر حمایوی و تشویقی بمنظور فراهم آوری تسهیلات لازم به  تجار ملی و بین المللی که قصد صدور تولیدات داخلی را به خارج  از کشور دارند.
 2. ارایه  مشوره های سودمند به رئیس امور صادرات بمنظور خدمات حمایوی و تشویقی به صادرکننده گان اموال و تولیدات داخلی در تمام مراحل صادراتی جهت تقویت و حمایت آنها
 3. طرح ، ترتیب،  تنظیم و پلان برنامه های بازاریابی، بسته بندی و معیاری سازی محصولات افغانی طبق معیارات بین المللی
 4. تجسس و تحقیق در مورد  پالیسی مارکیت های جهانی غرض دریافت سطح تقاضا به محصولات افغانی
 5. توانائی ارائیه‌ طرح ها و کانسپت ها در خصوص سهولت افزائی در فرآیند صادرات کشور
 6. تهیه  و ترتیب زنجیره ارزش و چگونگی راه یابی محصولات افغانی به مارکیت های جهانی بمنظور رشد و توستعه اقتصادی کشور
 7. توانائی تحلیل گزارشات نهادهای جهانی در راستای تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی بمنظور دریافت مسیرهای بهتر اموال صادراتی

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان و اهداف استراتیژیک ریاست
 2. حصول اطمینان از تنظیم اسناد در فایل ها و کارتن های مربوطه جهت حفظ و نگهداری.
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد های مربوط.
 4. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

وظایف هماهنگی بست:

 1. هماهنگی با ریاست ها و آمریت های وزارت صنعت و تجارت در مرکز و ولایات برای جمع آوری اطلاعات در مورد فرصت های صادراتی
 2. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با کارکنان ریاست امور صادرات و سایر بخش های مرتبط داخلی و خارج اداره جهت حصول اهداف متوقعه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، روابط بین المللی، پالیسی ، اداره و تجارت، اداره عامه، اقتصاد، تجارت، انکشاف سکتور خصوصی، تجارت بین الملل، مدیریت بازارگانی، و یا سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (توسعه صادرات  و تجارت) و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ذکر شده، حد اقل دو سال

 1. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و  بلدیت به (تحریر وتکلم) به لسان انگلیسی،  توانائی استفاده کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: علاقه مندان محترم میتوانند طبق لایحه وظایف بست های مذکور  سی وی ویا خلص سوانح خویش را به یکی از زبان های ملی ( دری یا پشتو) با اسناد لازمه یعنی سند تحصیلی که تائید شده وزارت محترم تحصلات عالی و سایر مراجعه محترم مربوطه باشد و درصورت سابقه کاری در ارگانهای دولتی خلص سوانح خویش را که بیشتر از شش ماه از تاریخ آن سپری نگردیده باشد ضم اسناد خویش نمایند. همچنان کاندیدان که در ادارات / موسسات خصوصی عملا ً و یا قبلا ً وظیفه انجام داده اند. ملزم به کاپی تصدیق کاری، قرارداد خط کاری، که ثبت و راجستر شده وزارت محترم اقتصاد،اداره محترم آیسا ویا وزارت صنعت و تجارت باشد ضم اسناد در یک فایل نموده بطور حضوری (هارد ) در آمریت استخدام   این وزارت تسلیم نموده ممنون سازند . همچنان تقاضا میگردد تا عنوان بست را در  CVخویش ذکر نمایند،از ارسال تصديق نامه ها، تقديرنامه ها و ساير اسناد اضافي جداً خود داري نمايد.