تمام پروژه ها

پروژه تقویت و انکشاف فرصت های سرمایه گذاری در تجارت زراعتی (OMAID) یکی از پروژه های کلیدی وزارت صنعت و تجارت بوده که هدف آن اعمار و انکشاف تاسیسات زیربنایی در پارک های صنعتی- زراعتی می باشد، همچنان مساعد نمودن فرصت های بالقوه جهت رشد و ازیاد سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش تجارت محصولات زراعتی از اهداف عمده این پروژه امید بانک جهانی محسوب می گردد .

به اساس طرزالعمل و رهنمود های بانک جهانی اسناد مرتبط به پروژه ( چهار چوب پالیسی اسکان مجدد (RPF)، پلان مدیرت آفات (PMP) و چهار چوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعی(ESMF) ) باید از طریق ادارات ذیدخل در پروژه غرض جمع اوری نظریات به اگاهی عامه رسانیده شود.

بناءٌ از تمامی مشترکین پروژه درخواست می گردد تا اسناد متذکره را که ذیلاٌ ضمیمه گردیده است مطالعه نموده و نظریات خویش را ارائه نمایند.

شماره پروژهء امید حالت
1 (RPF) چهار چوب پالیسی اسکان مجدد مشاهده ودانلود
2 پلان مدیریت آفات مشاهده ودانلود 
3 چهار چوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعی(ESMF) مشاهده ودانلود